English

İhaleye katılacak şirketlerde olması gereken rasyo oranları

Sirküler No: 1344

İhaleye katılacak şirketlerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgelerinde,

a) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yıl sonu bilançosunu  veya  bilançonun  gerekli  kriterleri  sağladığını  gösteren  bölümlerini  ya  da  bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi   (Standart Form: KİK025.1/H) (Ek:1) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç  ödeme  gücüne  sahip  olup  olmadığını  gösteren  cari  oranın  (dönen  varlıklar/kısa vadeli  borçlar)  en  az  0,75  olması,  (hesaplama  yapılırken;  yıllara  yaygın  inşaat  maliyetleri dönen   varlıklardan,   yıllara   yaygın   inşaat   hakediş   gelirleri   ise   kısa   vadeli   borçlardan düşülmeldir.),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının                (öz kaynaklar/toplam  aktif)  en  az  0,15  olması,  (hesaplama  yapılırken,  yıllara  yaygın  inşaat  maliyetleri toplam aktiflerden düşülmelidir.),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,  ve belirtilen      üç  kriterin  birlikte  sağlanması  zorunludur.  Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda  belirtilen  kriterleri  bir  önceki  yılda  sağlayamayanlar,  son  iki  yıla  ait  belgelerini sunabilirler.  Bu  takdirde,  son  iki  yılın  parasal  tutarlarının  ortalaması  üzerinden  yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

İhale  veya  son  başvuru  tarihi  yılın  ilk  dört  ayında  olan  ihalelerde,  bir  önceki  yıla  ait belgelerini  sunmayanlar,  iki  önceki  yıla  ait  belgelerini  sunabilirler.  Bu  belgelerde  yeterlik kriterini  sağlayamayanlar  ise  iki  önceki  yılın  belgeleri  ile  üç  önceki  yılın  belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

Bilanço  veya  bilançonun  yukarıda  belirtilen  kriterlerin  sağlandığını  gösteren  bölümlerinin ilgili  mevzuatına  göre  düzenlenmiş  ve  yeminli  mali  müşavir  veya  serbest  muhasebeci  mali müşavir  ya  da  vergi  dairesince  onaylanmış  olması  zorunludur.  Yabancı  ülkede  düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o  ülke  mevzuatına  göre  düzenlenmesi  ve  bu  belgeleri  düzenlemeye  yetkili  merci  tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı  ülkede  düzenlenen  yayımlanması  zorunlu  olmayan  bilançoların  veya  bunların bölümlerinin  ibraz  edilmemesi  durumunda,  yukarıda  belirtilen  kriterlerin  sağlandığı  o  ülke mevzuatına  göre  bu  belgeleri  düzenlemeye  yetkili  merci  tarafından  onaylanmış  belge  ile tevsik edilebilecektir.

İsteklinin  ortak  girişim  olması  halinde,  ortakların  her  birinin  ihale kanununda istenen  belgelerin   ayrı  ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İhalelere katılan firmaların yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                EK:1   

BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU

Bilançosu İncelenen Kişinin

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı

 
Vergi Kimlik Numarası  
Belge Düzenleme Tarihi  

Yıl / Yıllar

20..

20..

Dönen Varlıklar    
Kısa Vadeli Borçlar    
Öz Kaynaklar    
Toplam Aktif    
Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri (Varsa)    
Kısa Vadeli Banka Borçları    
Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirleri (Varsa)    

 

 

 

Bilanço Oranları

Cari Oran

(Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar)

 

 

Öz Kaynak Oranı

(Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)

 

Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Kaynaklar

 

Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin bilançosu incelenerek hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                                                                                Belgeyi düzenleyen

                                                                                                                                                                                                     YMM/SMMM

                                                                                                                                                                                              Adı-Soyadı ve Unvanı

                                                                                                                                                                                                           İmza

                                                                                                                                                                                                    Kaşe/Mühür

 PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…