English

Kullanılmış araç satışında uygulanacak KDV oranı

Sirküler No: 954

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 29.04.2010 tarihinde yayımlanan 54 Sıra No’ lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranlarına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1) Kapalı Kasa Motorlu Taşıtlar;

1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda değerlendirilmektedir.

87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi “çok amaçlı araçları” kapsamaktadır.

Sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 87.02 pozisyonunda yer almakta olup binek otomobil olarak nitelendirilmemektedir.

Yukarıdaki tanıma uyan kapalı kasa motorlu taşıtların binek otomobil olarak değerlendirilmesi gerekmekte ve bu araçların;

Satın alınması sırasında ödenen KDV indirim konusu yapılmaması, gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınması,

– Yıllık amortisman uygulaması mümkün olamayacağından satın alma tarihi dikkate alınarak kıst amortisman uygulanması,

–  Ödenen Motorlu Taşıt Vergisinin gider yazılmaması,

–  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortisman süresinin 5 yıl olarak uygulanması,

–  Satışlarında %1 oranında katma değer vergisi hesaplanması

 gerekmektedir. 

2-) Kamyonet Türü Araçlar;

Kamyonet türü araçlar genellikle birden fazla koltuk sırasına sahiptirler ve biri insan taşınmasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşınmasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelirler. Bununla birlikte, bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafesinin % 50 sinden fazla olması halinde, bu araçlar 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar. Yani binek otomobil olarak nitelendirilmezler.

3-) Panelvan Türü Araçlar;

Birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar 87.03 pozisyonu “Armonize Sistem İzahnamesinde” verilen göstergeleri karşılamalıdır. Ancak, arka kısımda güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları ve bağlantı elemanlarının bulunmadığı birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar, yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmasın 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar. Bu durumda olanlar binek otomobil olarak nitelendirilmemektedir.

4) Kullanılmış Tekerlekli Zirai Traktörler Ve Ormancılıkta Kullanılan Tekerlekli Traktörler;

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) 30/3/2009 tarihinden itibaren tesliminde %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

5-) Yüklendikleri Katma Değer Vergisini İndirim Hakkı Bulunan Mükelleflerin Araç Teslimlerinde Uygulanacak Oran;

Araç sahibinin KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi gibi) bu aracın satışında KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Ancak, binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 31/12/2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi %1 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

Aracın 87.03 pozisyonunda yer almaması durumunda ise %18 oranında KDV uygulanacaktır.

6-) Diğer Özellikli Taşıtların Teslimlerinde Uygulanacak Oran;

Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtların kullanılmış olanlarının tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…