English

Elektrik, su ve telefon faturalarında yer alan gecikme zamları gider olarak kaydedilebilir

Sirküler No: 991

Kurumlar Vergisi Kanununun 6/2’ inci maddesinde; safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı, Gelir Vergisi Kanununun 90’ ıncı maddesinde de, gelir vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin, vergi matrahından ve gelir unsurlarından indirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki Kanun hükümlerine göre;

1-) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, vergilere ait gecikme zamları, tecil faizlerinin,

2-)  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin

 gider olarak kaydedilmesi mümkün değildir.

Ancak, “PTT ve TEAŞ gibi kurumların kamu kuruluşu olmasının bu kuruluşlara ait alacakların kamu alacağı niteliğinde olduğunu göstermeyeceği, bu kurumların alacaklarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilinin mümkün olmadığı, elektrik, su ve telefon faturalarının süresinde ödenmemesi nedeni ile alınan gecikme zamlarının işle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen tazminat olarak nitelendirilmesi gerektiğinden  kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılmasının mümkündür.

Diğer taraftan, “Telefon, elektrik, su, doğalgaz iletim ve dağıtım kuruluşlarına gecikme bedeline bağlı olarak ödenen katma değer vergisinin de indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…