English

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması

Sirküler No: 1014 

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde;

“(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;

a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,

b) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını (5904 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesine göre 31.12.2010 tarihine kadar başlayan yatırımlar için %60. Yürürlük;03.07.2009) % 25’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise (5904 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesine göre 31.12.2010 tarihine kadar başlayan yatırımlar için %70. Yürürlük;03.07.2009) % 45’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,

c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,

yetkilidir.

(3) İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanır.

(4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.

(5) Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

(6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır.

(7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.

(8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki Kanun hükmüne göre yapılacak tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması özellik arz etmesi nedeniyle bu sirkülerlerimizde konunun örnekle açıklanmasına yer verilmiştir.

Örnek: (A) A.Ş.’nin sektöründeki talep artışları nedeniyle üretim kapasitesini genişletmek ve ürün çeşitlendirilmesi yapmak amacıyla 2009 yılında yatırım teşvik belgesi kapsamında 163.151.810,00 TL tutarında ilave yatırım yapmak amacıyla teşvik belgesini 2009 yılında alarak belge kapsamında 3.293.627,05 TL tutarında yatırım yapmıştır. Kısmı yapılan yatırım neticesinde, aynı yılda da üretim faaliyetine başlanmıştır.

(A) A.Ş.’nin yaptığı ilave yatırımların bütünlük arz etmesi nedeniyle yeni yatırımlardan elde edilen kazanç tutarı ayrıca tespit edilememektedir. Bu nedenle (A) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazancı ile mevcut yatırımlardan elde edilen kazançlar 2009 yılı kurum ticari kazancı olarak kayıtlarda aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

2009 YILI TİCARİ KAR :

147.285.812,15

 

 

İLAVELER

 

 

 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler:

2.544.768,53

 

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİM

 

 

 

İştirak kazançları (KVK Mad. 5/1-a) :

4.093.307,18

Kar ve İlaveler Toplamı:

149.830.580,68

Cari Yıla Ait İstisnalar Toplamı:

4.093.307,18

 

İndirime Esas Tutar:

145.737.273,50

 

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

 

Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad.3)

6.649.442,18

Bağış ve Yardımlar (KVK Mad. 10/1-c)

18.665,12

 

Toplam

6.668.107,30

 

Dönem Safi Kurum Kazancı

139.069.166,20

 

 (A) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesine göre, yatırım ile ilgili bilgiler şöyledir. (Belgede belirtilen vergi hesaplamasına ilişkin bilgiler aşağıda yer verilmiştir.)

I-) YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
   
Sektörü: İmalat Sanayi
   
Y. Cinsi: Tevsi, Modernizasyon, ürün çeşitlendirme
   
Yeri: TR33 (B. Bölge)
   
Başlama Tarihi: 28.09.2009
   
Bitiş Tarihi: 28.09.2013
   
İthal Makine – Teçhizat: 59.856.997 ABD$
   
ABD $ / TL: 1.47  
   
YATIRIMIN YARARLANACAĞI DESTEK UNSURLARI
   
1-) Vergi İndirimi: %80 YKO %50
   
YATIRIMIN TUTARI  
   
Sabit Yatırım: 163.151.810.-TL
   

 ÖZEL ŞARTLAR:

– Yatırıma 31.12.2010 tarihinden sonra başlanılması halinde, vergi indirim oranı %80 Yatırıma Katkı Oranı (YKO) %40 olarak uygulanacaktır.

– Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için Teşvik Belgesi kapsamında asgari 5 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapılması ve bu durumun Müsteşarlığa müracaat edilerek teşvik belgesine kaydettirilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgilere göre, (A) A.Ş.’nin söz konusu yatırımına Devlet tarafından yapılacak katkı tutarı (163.151.810 x %50)=81.575.905.-TL olacaktır. Diğer bir ifade ile yatırımın 81.575.905 TL’lik kısmı Devlet tarafından şirketin bu yatırımında elde edeceği kazançlardan bu tutarda az vergi tahsilatı yapılmak suretiyle destekleneceği anlaşılmaktadır. Devletin bu yatırımdan dolayı (A) A.Ş.’ne desteği, bu yatırımdan dolayı (A) A.Ş.’nin elde edeceği kazanca Kurumlar Vergisi oranın %80 indirimli yani %20 yerine [%20 – (%20 x %80) =] %4 olarak uygulanması diğer bir ifade ile %16 oranında indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla yapılacaktır. Akıllara şu soruda gelebilir. Söz konusu katkı tutarının tamamından yararlanması için yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan bu yatırımdan elde edilecek kazancın toplamının ne olması gerekir. Bu kazancın da (81.575.905 x 100/4)=2.039.397.625 TL olması gerekmektedir.

(A) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamında elde ettiği kazançların toplamı 2.039.397.625 TL olması halinde (2.039.397.625 x %4)=81.575.905 TL Devletin katkı tutarının tamamını kapsayacaktır.

(A) A.Ş.’nin yapmış olduğu belge kapsamındaki yatırımların tevsi yatırım olması ve bu yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenememesi nedeniyle KVK’ nın 32/A maddesinin 4. no.lu fıkrası gereğince, indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda şirketin aktifine kayıtlı bulunan sabit kıymetlerin yeniden değerlenmiş tutarlarına oranlanması suretiyle belirlenecektir.

Anılan madde hükmünde tevsi yatırımlarda indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirleneceği ve bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri olarak yeniden değerlenmiş tutarlarının dikkate alınacağı belirlenmiştir. (A) A.Ş.’nin kuruluş yılının eski yıllarda olması nedeniyle aktifinde kayıtlı sabit kıymetler kuruluşundan itibaren tevsi yatırımın yapıldığı 2009 yılı dönem sonuna kadar süreye ait tutarlar yıllar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

Yeniden değerleme uygulaması,Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. Maddesi hükmü gereğince, işletmelerde en son 31.12.2004 tarihi itibariyle yapılarak güncelleştirildiğinden, 2005 yılından itibaren, 31.12.2009 tarihine kadar yeniden değerleme işlemlerinin yapılması gerekecektir. Yeniden değerleme işlemi 31.12.2004 – 31.12.2009 tarihleri arasında yapılacak olup, bu dönemlerde sabit kıymet artışı ve azalışlarının olduğunu göz önüne alarak 31.12.2009 tarihindeki kayıtlı bulunan sabit kıymetlerin hesap kalemi bazında kümülatif tutarları esas alınacaktır. Yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları Maliye Bakanlığı’nca şu şekilde açıklanmıştır. Aşağıda yapılan değerleme örnek olmak üzere, sabit kıymet grupları bazında yapılmış olup, şirketler yeniden değerleme yaparken sabit kıymetleri birim bazında ve aktife giriş tarihlerini dikkate alarak yapmaları gerekmektedir.

2004   yılı %9.8, 2005 yılı %7.8, 2006 yılı %7.2, 2007 yılı %12 2008 yılı %2,2  2009 yılı %2,33

    9,8 7,8 7,2 12 2,2
SABİT KIYMET CİNSİ 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 3.622.952,94 3.624.640,07 3.632.516,05 3.63 2.516,05 3.653.362,19 3.664.655,19
BİNALAR 47.019.974,59 63.418.854,96 63.841.711,46 68.310.707,16 69.364.749,51 69.408.269,40
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 190.220.920,53 287.325.377,64 325.334.431,42 381.182.921,97 409.905.664,15 431.409.294,70
TAŞITLAR 124.182,93 426.212,60 557.774,74 579.355,99 579.355,99 291.792,39
DEMİRBAŞLAR 7.646.362,71 11.935.590,57 13.827.530,21 16.263.246,65 18.019.247,32 19.152.023,63
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 17.018.961,86 12.878.382,11 22.054.195,21 7.930.570,70 10.719.943,24 2.250.282,05
HAKLAR 6.329.084,72 6.333.401,40 6.337.080,28 6.337.080,28 6.337.080,28 6.348.499,26
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 691.081,84 691.081,84 7.233.900,22 7.233.900,22 7.233.900,22 7.233.900,22
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERİ 5.007.292,44 5.007.292,44 5.007.292,44 10.534.021,07 20.112.685,34 28.718.020,00
ÖZEL MALİYETLER 244.821,15 378.038,52 858.046,78 1.062.595,33 1.497.564,52 1.572.109,58
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 299.788,70 691.032,69 871.741,38 1.001.184,60 1.283.378,84 1.624.765,62
TOPLAM 278.225.424,41 392.709.904,84 449.556.220,19 504.068.100,02 548.706.931,60 571.673.612,04

 Yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında; 31.12.2009 tarihi itibariyle taşıtlar hesabının 2009 yılındaki tutarının 2004 yılındaki tutarından fazla, diğer yıllardan az olduğu görülmektedir. Yeniden değerlenecek tutarın tespitinde 2004 yılı için yeniden değerlemeye tabi olacak tutarın 124.182,93 TL, 2005 yılı için yeniden değerlemeye tabi olacak tutarın ise (291.792,39–124.182,93)=167.609,46 TL olarak dikkate alınması gerekmektedir. Takip eden yıllardaki tutarların 2009 yılındaki tutardan fazla olması nedeniyle yeniden değerlenecek tutar değişmeyecektir. Yeniden değerlemeye ilişkin hesaplama işlemleri 31.12.2009 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu hesaplamaya göre, şirketin sabit kıymetlerinin yıllar itibariyle ve dönem sonundaki yeniden değerlenmiş tutarları şöyledir.

SABİT KIYMET CİNSİ 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
YER ALTI  VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 3.978.002,33 4.290.106,21 4.607.435,94 5.160.328,25 5.306.453,23
BİNALAR 51.627.932,10 73.332.903,84 79.066.175,09 93.559.391,28 96.738.449,06
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 208.862.570,74 329.832.456,02 394.326.098,51 504.195.539,75 566.146.114,68
TAŞITLAR 136.352,86 327.671,38 492.298,33 551.374,13 563.504,36
DEMİRBAŞLAR 8.395.706,26 13.674.358,98 16.687.072,12 21.417.523,18 24.816.117,69
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 2.470.809,69 2.663.532,85 2.855.307,21 3.197.944,08 3.268.298,85
HAKLAR 6.949.335,02 7.496.036,54 8.039.694,93 9.004.458,32 9.213.975,38
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 758.807,86 817.994,87 7.890.791,81 8.837.686,82 9.032.115,93
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERİ 5.498.007,10 5.926.851,65 6.353.584,97 13.305.951,23 31.993.411,71
ÖZEL MALİYETLER 268.813,62 433.389,41 979.162,30 1.325.756,15 1.874.006,36
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 329.168,09 776.604,13 1.026.239,34 1.294.364,47 1.952.629,78
TOPLAM 289.275.505,67 439.571.905,87 522.323.860,54 661.850.317,67 750.905.077,03

Bu örnekte hesaplamalar kümülatif tutarlar üzerinden yapılmış olup, uygulamada yeniden değerleme hesaplamalarının her bir sabit kıymet için tek tek yapılması gerekmektedir.

İndirimli Oran Uygulanacak Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazanç Tutarı

=

139.069.166,20 X 3.293.627,05

                                      

                                           750.905.077,03

 

 

=  609.986,51  TL

 

Kurumlar Vergisi Matrahları

 

 

 

A-Dönem Safi Kurum Kazancı

139.069.166,20

B-KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi

Matrah    

609.986,51

C-Yararlanılabilecek Azami Yatırım Katkı Tutarı

1.646.813,53

    (Bu dönemde yapılan yatırım tutarı / Yatırıma Katkı Oranı)

 

     3.293.627,05 / %50

 

D-KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

% 4

E-İndirimli Kurumlar Vergisi (B*D)

24.399,46

F-Genel Orana Tabi Matrah (A-B)

138.459.179,69

G- Genel Oranı

% 20

H-Genel Orana Tabi Hesaplanan Kurumlar Vergisi                                                              27.691.835,94
 

 

 

 

 

 

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN

 

Kurumlar Vergisi Matrahı (B+F)

139.069.166,20

Hesaplanan Kurumlar Vergisi (E+H)                                                             

27.716.235,40

 

 

 

 

 

KAYITLARA ALINACAK TUTARLAR

 

Yararlanılan Yatırım Katkı Tutarı (B*(G-D))/100

97.597,84

 

Devreden Yatırım Katkı Tutarı

1.549.215,69

 

(Yararlanılabilecek Azami Yatırım Katkı Tutarı – Yararlanılan Yatırım Katkı Tutarı)

 

(1.646.813,53–97.597,84)

 

 

Kurumun 31.12.2009 tarihinde yapacağı kayıtlar aşağıdaki şekilde olmalıdır.

 

 

 

 

31.12.2009

 

 

 
900 BORÇLU YARARLANILACAK YATIRIM KATKI TUTARI

1.646.813,53

 

 
  901 ALACAKLI YARARLANILACAK YATIRIM KATKI TUTARI

 

1.646.813,53

 
   

 

 

 
 

31.12.2009

 

 

 
910 YARARLANILAN YATIRIM KATKI TUTARI

97.597,84

 

 
  900 BORÇLU YARARLANILACAK YATIRIM KATKI TUTARI

 

97.597,84

 

 Kurumun, 2010/1. Geçici vergi döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulamasında;

Kurumun 2010 yılında 3.249.504,43 TL ilave yatırım yaptığını ve 2010/1. Döneme ait toplam kazancın 13.407.591,64 TL olduğunu düşünelim. Ayrıca 31.03.2010 tarihi itibariyle aktifinde kayıtlı sabit kıymetlerin kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir. Bu veriler ışığında Kurumun 2010/1. Dönemde ödemesi gereken toplam kurumlar vergisinin hesabı şöyledir.

Kurumun yatırımı tevsi yatırım olması nedeniyle ve anılan madde hükmüne göre indirimli oran uygulanacak kazancın belirlenmesinde kurumca, 01.01.2010–31.03.2010 döneminde yapılan tevsi yatırım tutarının,31.03.2010 tarihi itibariyle (devam eden yatırımlarda dahil olmak üzere) aktifinde kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarının yeniden değerlenmiş tutarlarının oranlanarak tespiti yapılacaktır.

 

KAYITLI DEĞERLERİ

YENİDEN DEĞERLENMİŞ TUTARLARI
SABİT KIYMET CİNSİ 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010
YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 3.664.655,19 3.664.655,19 5.430.093,59 5.430.093,59
BİNALAR 69.408.269,40 69.420.619,40 98.992.454,92 99.004.804,92
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 431.409.294,70 434.627.938,09 579.337.319,15 582.555.962,54
TAŞITLAR 291.792,39 291.792,39 576.634,01 576.634,01
DEMİRBAŞLAR 19.152.023,63 19.224.876,82 25.394.333,23 25.467.186,42
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 2.250.282,05 2.146.967,11 3.268.298,85 3.164.983,91
HAKLAR 6.348.499,26 6.349.763,64 9.428.661,01 9.429.925,39
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 7.233.900,22 7.233.900,22 9.242.564,24 9.242.564,24
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERİ 28.718.020,00 30.891.392,15 32.738.858,20 34.912.230,35
ÖZEL MALİYETLER 1.572.109,58 1.572.109,58 1.917.670,71 1.917.670,71
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.624.765,62 1.726.440,85 1.998.126,05 2.099.801,28
TOPLAM 571.673.612,04 577.150.455,44 768.401.165,32 773.801.857,36

İndirimli Oran Uygulanacak Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazanç Tutarı

=

13.407.591,64 X 3.249.504,43

773.801.857,36

=

56.303,86 TL

Kurumlar Vergisi Matrahı

 

 

 

A-Dönem Safi Kurum Kazancı

13.407.591,64

B-KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

56.303,86

C-Yararlanılabilecek Azami Yatırım Katkı Tutarı

1.624.752,22

(Bu dönemde yapılan yatırım tutarı / Yatırıma Katkı Oranı)

 

3.249.504,43 / %50

 

D-KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

% 4

E-İndirimli Kurumlar Vergisi (B*D)

2.252,15

F-Genel Orana Tabi Matrah (A-B)

13.351.287,78

G- Genel Oranı

% 20

H-Genel Orana Tabi Hesaplanan Kurumlar Vergisi

2.670.257,56

 

 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDEKİ  BEYAN

 

Kurumlar Vergisi Matrahı (B+F)

13.407.591,64

Hesaplanan Kurumlar Vergisi (E+H)

2.672.509,71

 

BU DÖNEMDE KAYITLARA ALINACAK TUTARLAR

 

 

 

Yararlanılan Yatırım Katkı Tutarı (B*(G-D))/100

9.008,62

 

 

Devreden Yatırım Katkı Tutarı

1.615.743,60

(Yararlanılabilecek Azami Yatırım Katkı Tutarı – Yararlanılan Yatırım Katkı Tutarı)

 

(1.624.752,22- 9.008,62)

 

 

Kurumun 31.03.2010 tarihinde yapacağı kayıtlar aşağıdaki şekilde olmalıdır;

 

 

 

31.03.2010

 

 

900 BORÇLU YARARLANILACAK YATIRIM KATKI TUTARI

1.624.752,22

 

  901 ALACAKLI YARARLANILACAK YATIRIM KATKI TUTARI

 

1.624.752,22

   

 

 

 

31.03.2010

 

 

910 YARARLANILAN YATIRIM KATKI TUTARI

9.008,62

  900 BORÇLU YARARLANILACAK YATIRIM KATKI TUTARI

9.008,62

   

 

 Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…