English

İvazsız (bedelsiz) intikaller veraset ve intikal vergisine tabidir

Sirküler No: 1016

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer bir şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Hükmüne yer verildikten sonra,

Aynı Kanunun 2’nci maddesinin (d) fıkrasında ise, “İvazsız intikal” tabiri; hibe yoluyla veya her hangi bir tarzda ivazsız iktisapları ifade eder. Hükmüne yer verilmiştir.

Ülkemizde kurulan çoğu şirketlerde, gerçek bir kurumlaşmanın olmadığı ve ortaklarının genelde aile içindeki fertlerden oluştuğu malumdur.

Hibe yoluyla mal devir ve temlikinin uygulamada en sık rastlanan şekli, yakın aile fertlerinin iştiraki ile tesis edilen şahıs şirketlerinde veya tüzel kişiliği haiz ortaklıklarda karşılıksız ya da çok düşük bedellerle ortaklık payı intikalidir. Servetin kişiler arasında paylaşımına ve gelecekteki muhtemel servet vergilerinden kaçınmak amacıyla yapılan bu işlemler şüphesiz veraset ve intikal vergisine tabidir.

Özellikle, reşit olmayan çocuklara ortaklık payı veya gayrimenkul devredilmesi vergi ve ceza doğurmaktadır. Çünkü çocuğun bu meblağları ödemesi mümkün değildir.

Bu tür ortaklık payı devir edilirken, İleride veraset ve intikal vergisi ile karşı karşıya kalınmaması için; ortaklık paylarının gerçek değerleri üzerinden devredilmesi, devir alanın maddi olarak bu güce sahip olması ve bedelini mutlaka banka kanalıyla ödemiş olması gerekmektedir.

Uygulamada sık görülen diğer bir ivazsız intikal şeklide, özellikle yakın akrabalar, arkadaşlar arasında ev, otomobil vs. gibi malların hediye edilmesidir. Bu tür malların hediyeyi alan  adına kayıt veya tescil edilmesine rağmen bedelleri hediye eden tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla hediyeyi alan kişinin hiçbir maddi güce sahip olmaması ve  bedelinin bir başkası tarafından ödenmiş olması nedeniyle, hediye edilen mal ivazsız intikal olarak değerlendirilip veraset ve intikal vergisine tabi tutulması için beyanname verilmesi gerekmektedir.

Örf ve adete uygun limitleri aşan hediyeler verilmesi incelemelerde vergi ve ceza ödenmesine sebep olmaktadır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…