English

Defter ve belgelerin saklanması

Sirküler No: 1069

* 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre; defter tutmak zorunda olanlar  ile defter tutma mecburiyetinde olmayanlar tuttukları, kullandıkları veya almaya mecbur oldukları;

– Defterleri,

– Alış ve satış faturalarını,

– Sevk irsaliyelerini,

– Fatura yerine geçen parekende satış fişlerini, makinalı kasaların kayıt rulolarını, giriş ve yolcu taşıma biletlerini, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını,

– Serbest meslek makbuzlarını,

– Ücret Bordrosu ve bordro yerine geçen vesikaları,

– Taşıma irsaliyesi, yolcu listesi,günlük müşteri listelerini,

– Yazdıkları ve aldıkları mektup, telgraf ve hesap hülasalarını, gönderilen ve gelen muhabere (haberleşme) evrakını,

– Mukavelaname, taahhütname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla, ihbarname karar örnekleri vergi makbuzları gibi vergi evrakını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar,                                                                 hükmüne yer verildikten sonra defter ve belgelerin saklanma süreleri ile ilgili;

* 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 68.maddesinde de; defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve işletmeye devam eden halefleri, defterleri son kayıt tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve kağıtları tarihlerinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklamaya mecbur olunduğu düzenlenmiştir. Diğer taraftan;

*5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86. maddesi ikinci fıkrasında, işveren ve  işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle,  saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuşlardır.

Yukarıda açıklandığı üzere, defter ve belgelerin saklama sürelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda 10 yıl,  Vergi Usul Kanunu’nda ise 5 yıl olduğu görülmektedir.

Her ne kadar, defter, kayıt ve belgelerin saklama süresi  VUK’da 5 yıl olarak belirlense de,  diğer mevzuatlarda 10 yıllık saklama süresi öngörüldüğünden 10 yıllık süre ile saklanması gerekmektedir.

Buna göre; adli ya da idari yargı mercilerinde devam eden davalarla ilgili delil olabilecek defter ve belgeler hariç olmak üzere, işletmelerin 2000 ve daha önceki yıllara ait defter ve belgelerin saklama ve ibraz yükümlülüğü sona erdiğinden imha edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…