English

Kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili hatırlatmalar

Sirküler No: 1211

Bilindiği üzere 2011 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 1-25 Nisan 2012  tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin de 30 Nisan 2012 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

2011 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili bazı önemli hususları hatırlatmak istiyoruz.

1-) 2011 yılında işletmeden çekilen enflasyon düzeltme farklarının dönem kazancıyla ilişkilendirilmeksizin beyan edilmesi gerekmektedir. Bu tutara uygulanacak kurumlar vergisi oranı %20’ dir.

2-) Aşağıda yazılı olan istisna ve indirimler zarar olsa dahi indirilebilecektir.

     – Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançları,

     – Yurt dışı iştirak kazançları,

     – Yurt dışı şube kazançları,

     – Tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisseleri satış kazançları,

     – Emisyon primi kazancı,

     – Taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satış kazancı,

     – Bankalara veya TMSF’ ye borçlu durumda olan kurumların taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satış kazancı,

     – Yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

     – Yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar,

     – Eğitim ve öğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden doğan kazançlar,

     – Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar,

     – Türk Uluslar Arası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar,

     – Serbest Bölgelerde elde edilen istisna kazançlar,

     – 5811 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesindeki kapsamındaki yurt dışı istisna kazançları,

     – Diğer istisna ve indirimler

3-) Aşağıda yazılı olan istisna ve indirimler kazancın bulunması halinde indirilebilecektir.

     – Risturnlar,

     – KVK’ nun 10 uncu maddesi ve bazı kanunlar uyarınca yapılabilecek indirimler,

     – Özel kanunlar uyarınca kurum kazancından indirilebilecek diğer  bağış ve yardımlar 

4-) Kurumların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 10/1-a maddesi ve 2008 yılından itibaren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre proje bazında bunlardan birini tercih etme hakları bulunmaktadır. 2011 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi kanununa göre yapılacak indirimler 409, 5746 sayılı Kanuna göre yapılacak indirimler ise 410 kod no’ lu satırda gösterilmesi gerekmektedir.

5-) Taşınmaz ve iştirak hisselerinden doğan ve istisna olarak yararlanılacak kısmın, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar fon hesabına kaydının yapılması gerekir. Satıştan elde edilen kazanç gelir tablosunda yer alacak, kurumlar vergisi beyannamesinin 320 kod no’ lu satırına da istisna olarak yazılacaktır.

6-)  Yurt dışı faaliyetlerinden (Türkiye’ de istisna edilmemiş olmak kaydıyla) oluşan zararların, faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye’ de beyan edilen kurum kazancından mahsubu mümkündür.

7-) Yurt içinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyanname üzerinde mahsubunun yapılabilmesi için beyanname ekinde yer alan kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin listenin de doldurulması gerekmektedir.

Kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyanname üzerinde mahsubundan sonra arta kalan tutarın;

      – Diğer vergi borçlarına mahsubu sınırsız olarak inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.

      – 10 bin lirayı geçmemesi halinde nakden iadesinde inceleme raporu ve teminat aranmaz.

      – 10 bin lirayı aşması halinde, 10 bin liraya kadar olan kısmın teminat aranmadan ve inceleme raporu beklenmeden iadesi mümkündür. 10 bin lirayı aşan kısım teminat mektubu verilerek alınabilir. Teminat mektubu inceleme raporu ile çözülür.

Yeminli Mali Müşavirlerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflerin 100 bin liraya kadar olan nakden iade talepleri tam tasdik raporuna dayanılarak iadesi mümkündür. 100 bin lirayı aşması halinde aşan kısım vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen inceleme raporuna istinaden iade edilebilecektir.

8-) 2011 yılı aktif toplamı 10.804.700,- TL ve net satışları 24.012.600,- TL’ nin altında kalan mükellefler, 2011 yılı kurumlar vergisi beyannamelerine kar dağıtım tablosunu eklemeleri gerekmemektedir. Bu şartlardan birisinin aşılması halinde kar dağıtım tablosunun eklenmesi gerekir.

9-) 2011 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde ilişkili kişilerle işlem yapanların “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”unun da beyanname ile birlikte doldurulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.  Diğer taraftan, transfer fiyatlandırması bilgileri için grup şirketleriyle alım-satım rakamlarının karşılıklı kontrol edilerek tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…