English

Mukimlik belgesinin alınması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1219 

28.01.2010 tarih ve 909 No.lu Sirkülerlerimizle mukimlik belgesi, mukimlik belgesi için yapılacak başvurularda istenen bilgi ve belgelere ilişkin hususlar açıklanmış, anlaşmaya taraf diğer ülkede yerleşik olanların Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için de kendi ülkelerinin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile noterce veya bu ülkelerdeki Türk konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesinin bir örneğini Türkiye’ de bulunan ve anlaşma yapılan kuruma ibraz etmeleri gerektiği hatırlatılmıştır.

Son zamanlarda, vergi inceleme elemanlarınca yurt dışındaki kurumlara yapılan ödemelerden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi gereğince vergi tevkifatı yapılıp yapılmadığı konusunda yapılan incelemelerde, yurt dışındaki kurumlardan mukimlik belgesi alınmadığı gerekçesiyle, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları dikkate alınmayarak cezalı vergi tarh edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu nedenle, kanuni merkezi yurt dışında bulunan kurumlara yapılacak ödemelerin, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için karşı taraftan ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve noterce veya bu ülkelerdeki Türk konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin bir örneğinin mutlaka alınması gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…