English

Ücret niteliğindeki giderler için “gider pusulası” düzenlenemez

Sirküler No: 1238

Vergi Usul Kanununun 234’üncü maddesinde de;

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası  vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.

Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”

hükmüne yer verilmiş,

Gelir Vergisi Kanununun 9/2’nci maddesinde de; bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı, vergiden muaf esnaf olarak tanımlanmıştır.

Bazı işletmelerde yukarıda bahsedilen ve özellikle hamal olarak nitelendirilebilecek kişilerden alınan yükleme – boşaltma ile haftanın veya ayın belli günlerinde alınan bahçe bakım ve temizlik hizmetlerinin süreklilik arz edecek şekilde alınması halinde bu kişilere ödenen paralar ücret niteliğindedir. Sözleşme olmasa bile o kişinin ayın veya haftanın hangi günlerinde gelip o hizmeti vereceği önceden bellidir. Bir ay içinde toplam 2 gün de çalışsa bu kişilere yapılan ödemeler için gider pusulası değil ücret bordrosu düzenlenmeli ve SGK kurumuna da gerekli bildirim yapılmalıdır.

Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıl içerisinde sık sık ticari mal satan kişiler için gider pusulası düzenlenemez. Yapılan iş süreklilik kazandığı için bu kişilerin gelir vergisi mükellefi olması ve fatura kesmesi gerekir.

Ticari işletmelere, vakıflara ve derneklere ait büro veya işyerlerinde daimi veya aralıklı çalışanlara yapılan ödemeler kesinlikle ücret olduğundan gider pusulasıyla ödeme yapılması kanunlarımıza aykırıdır.

Hizmetin alınması sırasında aynı işin, belli bir süre sonra aynı kişi veya kişilerden tekrar alınacağı belli değilse yukarıda bahsedilen işler değişik ve rastgele kişilere yaptırılıyorsa gider pusulası düzenlenebilir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…