English

İnşaat işi yapan şirketin arsa sahibi adına yapacağı ödemelerin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Sirküler No: 1239

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ nca verilen 02.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-820 sayılı Özelgesinde; Kat karşılığı inşaat işi yapan müteahhit şirketin sözleşme gereği arsa sahibi adına yapacağı ödemelerin hangi hallerde gider olarak indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu özelgede özetle;

Müteahhit firmalar gerçek ve tüzel kişi arsa sahipleri ile yaptıkları sözleşmeler gereği kat karşılığı inşaat yapmakta, arsa sahibi adına da çeşitli şirket ve kurumlara ödemeler yapmaktadır.

Tapu harcı, ruhsat ve proje tasdik harcı, yapı denetim ücreti ile sözleşme damga vergisi ve benzeri ödemelerin;

– Vergi mükellefi olmayan gerçek kişi arsa sahibi adına müteahhitlerce ödenmesi halinde, arsa sahibi adına düzenlenen belgelerin sözleşme olması ve bu konuda hüküm bulunmasına rağmen, müteahhitlerce gider belgesi olarak kullanılması ve bu harcamaların kazancın tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınması mümkün değildir.

– Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişi arsa sahibi adına ödenmesi ve ödenen tutarın, sözleşme kapsamında düzenlenecek fatura ile arsa sahibi gerçek veya tüzel kişiye yansıtılması halinde, fatura bedelinin inşaatın maliyetine intikal ettirilerek kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu faturalara istinaden tahakkuk edecek tutarların da  kazanca dahil edilmesi gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Ancak, arsa sahibine arsa karşılığı verilecek bağımsız bölümlerin yanı sıra mutabık kalınacak nakit bir tutarında ödenmesi sözleşmeye yazılabilir. Bu tutarın gider kaydı mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…