English

İhbar tazminatının hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Sirküler No: 1262

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işçi ve işverenler arasında anlaşmazlık konusu olan tutarlardan birisi de ihbar tazminatıdır.

4857 sayılı İş Kanununun 17’inci maddesinin son fıkrasında göre İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin temel günlük ücretine ek olarak, işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan menfaatlerin giydirilmiş günlük (İkramiye, prim, yakacak yardımı, yol ücreti, yemek ücret vb ödemeler) brüt tutarı dikkate alınmalıdır. Yargıtay kararları da bu doğrultudadır.

İhbar tazminatı ödenmesinde, işçinin işyerindeki kıdemine uygun:

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak

iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

bildirim süreleri ölçüt alınarak en son alınan brüt kazançları üzerinden hesaplanmalıdır.

Yukarıdaki bildirim sürelerine uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren ihbar süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İhbar tazminatı hesaplamasında bir hafta, 7 gün olarak dikkate alınmalıdır. İhbar tazminatı, işçinin fesih bildirimi süresine ilişkin gün sayısı ile kıdem tazminatına esas tutulan (giydirilmiş) bir günlük ücretinin çarpılması suretiyle hesaplanmalıdır.

Örnek: 6 yıllık çalışması olan bir kişiye 8 haftalık ihbar tazminatı hesaplanırken, 8 X 7 = 56 günlük ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenmelidir.

İhbar tazminatı bordrosu düzenlerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a) İhbar tazminatın da tavan uygulaması yoktur. Tazminat SGK primine tabi değildir.

b) İhbar tazminatı brüt tutarı işçinin yıllık kümülatif gelir vergisi matrahı hangi tevkifat dilimine giriyorsa, bu tevkifat oranı üzerinden gelir vergisi ve %0.66 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır.

Ayrıca yukarıdaki bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan vermeye mecburdur. İş arama izni süresi günde 2 saatten az olmamalı ve işçi isterse iş arama izni saatlerini işverene bildirerek toplu olarak kullanabilir. İş arama izni esnasında işçi çalıştırılır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı sürenin

ücretini de yüzde yüz zamlı ödemesi gerekir.

İhbar tazminatı bordrosu düzenlenirken yukarıdaki hususlara dikkat edilmesini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…