English

2014 Yılında e-fatura / e-defter uygulamasına geçecek firmalarda defter tasdikleri

Sirküler No: 1475

E-Defter uygulamasına geçiş için öncelikle e-fatura uygulaması için başvuru ve onay sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Akabinde yapılacak diğer bir başvuru ile de e-defter uygulamasına başlanacaktır. E-Defter uygulamasına başlanılabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan başvurunun onaylanması şarttır.

Başvuru onaylanıncaya kadar kağıt ortamındaki defterlerin tasdik ettirilmesi ve kullanılması mecburiyeti devam etmektedir. Özetle, E-FATURA kapsamına giren firmaların 2014 yılı içerisinde E-DEFTER’ e geçme mecburiyeti bulunmaktadır.

E-Defter uygulaması şimdilik sadece yevmiye ve defteri kebir için mümkün kılınmış olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca yapılacaktır.

Bu nedenle, 31.12.2013 tarihine kadar e-defter için başvurusu onaylanmayan mükelleflerin, 2014 yılı için kağıt ortamında tutacakları diğer defterlerle birlikte yevmiye defteri  ile defteri kebiri de en geç 31.12.2013 tarihine kadar ilgili notere tasdik ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

İlave bilgilere 397 ve 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğlerinden ulaşılabilir.

Ayrıca, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in “ Açılış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanı ” başlıklı 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında;

“ Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.

Hükmüne yer verilmiştir.

2014 yılında kullanılacak defterlerin 2013 yılı Aralık ayı içerisinde tasdiki sırasında sıkıntı yaşanmaması adına ilgili noterlere ibraz edilmek üzere sicil tasdiknamelerinin şimdiden alınmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın