English

Yasal defterlerin noter tasdikleri

Sirküler No: 1476

2014 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2013 tarihinde sona ermektedir.

Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur.

– Yevmiye defteri,

– Defteri kebir

– Envanter defteri,

– İmalat defteri (7/A yöntemine göre tutulmuyorsa),

– Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler)

-Yönetim kurulu karar defteri (limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri),

– Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

– Pay defteri

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereğince 2013 veya önceki yıllarda tasdik ettirilerek 2013 yılında da kullanılan pay defterinde yeterli yaprak bulunmak kaydıyla açılış onayı yaptırılmadan 2014 yılında da  kullanılmaya devam edilebilir.

Defteri kebirin Vergi Usul Kanunu’na göre tasdiki zorunlu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunludur. Ticari davalarda delil olabilmesi için Defteri Kebirinde tasdikini öneriyoruz. Ayrıca, halka açık şirketlerde defteri kebirin tasdiki Sermaye Piyasası Kanunu’na göre zorunludur.

Ayrıca, mesleklerine göre işletme defteri, çiftçi işletme defteri, nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri ve serbest meslek defterinin de tasdiki mecburidir.

TASDİK EDİLECEK YAPRAK SAYISININ 2014 YILI KAYITLARINA YETECEK ADETTE OLMASI İÇİN 2013’DE KULLANILAN SAYFA SAYISI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK  DİKKATLİ BİR  TESPİT YAPILMASINI TAVSİYE EDERİZ.

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERLERİNE ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI OLDUĞU TOPLANTI SAYISI KADAR KARARIN YAZILMASI MECBURİDİR. BUNA GÖRE DEFTER DOLU OLMASA DAHİ, HER YIL İÇİN AYRI İNCE BİR DEFTER TASDİKİNİ ÖNERİYORUZ.

ARA TASDİK:

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye (ara tasdiki yaptırmaya) mecburdurlar.

YASAL DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİ:

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereğince, kapanış tasdikine tabi defterler, YEVMİYE DEFTERi İLE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ’ dir. 2013 yılında kullanılan YEVMİYE DEFTERİNİN 30 Haziran 2014 tarihine kadar, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİN ise 31 Ocak 2014 tarihine kadar kapanış tasdiklerinin yaptırılması gerekir. Unutulmamalıdır.

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKET VE ŞUBELERİN DEFTERLERİ:

Serbest bölgelerde şirket olarak faaliyet gösteren kullanıcıların aynen Türkiye’ de faaliyet gösteren diğer mükellefler gibi defter tasdik ettirmeleri ve bunları VUK hükümlerine uygun olarak kullanmaları gerekmektedir.

DERNEK VE VAKIFLARDA DEFTER TASDİKİ:

Dernek ve vakıflarında tutacakları gelir – gider (bilanço usulüne tabi ise yevmiye,   defter-i kebir, envanter) defterlerinin ARALIK ayı içerisinde noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Karar, Üye Kayıt, Evrak, Demirbaş, Alındı Belgesi Kayıt Defterlerinin doluncaya kadar kullanılması mümkündür.

FİİLİ ENVANTER ÇALIŞMALARI:

Takvim yılı sonunda yapılacak fiili envanter çalışmalarına ait tarihlerin belirlenerek denetçinize bilgi vermenizi rica ederiz.

Fiili envanterin sadece ticari mal ve malzemeler değil makine, teçhizat, demirbaş, borç, alacak, çek, senet ve vb. tüm değerler için yapılması gerektiğini hatırlatırız.

E-DEFTER:

1 Seri No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 13 Aralık 2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

1475 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde de belirtiğimiz üzere e-defter uygulaması şimdilik yevmiye defteri ve defteri kebir için mümkün kılınmıştır.

31.12.2013 tarihine kadar e-defter için başvurusu onaylanmayan mükelleflerin, 2014 yılı için kağıt ortamında tutacakları diğer defterlerle birlikte yevmiye defteri ile defteri kebiri de en geç 31.12.2013 tarihine kadar ilgili notere tasdik ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın