English

İşveren tarafından çalışanlar adına ödenen özel sağlık sigorta primleri tutarının SGK ve vergi karşısındaki durumu

Sirküler No:1489

Müşavirliğimize yöneltilen sorular sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bireysel emeklilik katkı payları ile hayat sigortası ve diğer şahıs sigorta primlerinin gider yazılması, ücret ve beyanname üzerinden indirilmesi ile ilgili açıklamalarımızı 29.01.2013 tarih ve 1349 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.

Özel sağlık poliçeleri için 85 nolu gelir vergisi sirküsünde hiç bahsedilmemiştir. Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda 256 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hususların geçerli olduğu 01.01.2013 tarihi öncesi uygulamanın aynen devam ettirilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.

İşveren tarafından ödenen özel sağlık poliçesi prim tutarları, ücret matrahının tespitinde, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla indirilebilecektir.  Aşan kısımlar vergiye tabi olmalıdır.  Ayrıca asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigorta primleri tutarı prime esas kazanca tabi tutulmamalıdır.  Aşan kısım prime tabi olmalıdır.

Yukarıdaki açıklamaları bir örnekle açıklayacak olursak,

Örnek: 

Aylık Brüt Ücret 1.000,00
Sağlık Sigortası Primleri Ödemesi (İşveren Net) 200,00
Önceki Dönemlerde İndirim Yapılmış Toplam Tutar 400,00
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı (2013 yılı için) 12.000,60
Brüt Ücretin %15'i (1.000,- + 200,- = 1.200,- x %15) 180,00

İşveren tarafından ödenen 200,-TL özel sağlık sigortası prim tutarının ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu ücretli için işverence ödenen özel sağlık sigortası primi dolayısıyla ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek tutar, brüt ücretinin %15 olan 180,- TL ile sınırlıdır. Bu nedenle aşan kısım (200-180=) 20,- TL’nin brütleştirilerek vergiye tabi tutulması gerekir. Geçerli olan vergi oranının %15 olduğunu varsayarsak, brüt tutarı yani özel sağlık sigortası primlerine ilişkin gelir vergisi matrahı (20/1-(0.15+0.00759)=) 23,74 TL olarak bulunur.  Gelir vergisinden istisna damga vergisi matrahını bulmak için 180,- TL istisna kısım brütü  + vergiye tabi brütleşmiş tutar (181,38 + 23,74 =) 205,12 TL’dir.  İşveren tarafından ödenen poliçe tutarı brütü (978,60*%30=) 293,58 TL’yi geçmediğinden prime tabi tutulmayacaktır.

Yukarıdaki uygulama excel’de yapılmış olup, bordrosu ilişiktedir.

Çalışanları adına özel sağlık sigortası primi ödeyen işverenler ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın