English

Türkiye’ de ve yurt dışında mukim gerçek ve tüzel kişilerin alacakları mukimlik belgesi

Sirküler No:1506

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer devletler arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarından faydalanabilmek için ödemeyi yapacak olanın karşı taraftan mukimlik belgesi alması gerektiği anlaşmaların 4’üncü maddelerinde yer almaktadır. Konuya ilişkin 909 ve 1219 No.lu Sirkülerlerimizde de gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Bu nedenle, yurt dışında mukim gerçek ve tüzel kişilere yapılacak ödemelerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasından faydalanılıyorsa mutlaka mukimlik belgesinin alınması gerektiğini, aksi halde Gelir Vergisi Kanunu’nun 94, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddeleri gereğince vergi kesintisi yapılması gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

1-)Yurtdışında mukim gerçek ve tüzel kişilerden alınacak mukimlik belgesi hangi bilgileri içermeli? 

Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için yurtdışı  mukimi teşebbüslerin, bulundukları ülkede tam mükellef olduklarının ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiklerinin, o ülke yetkili makamlarından alınacak bir belge (mukimlik belgesi) ile kanıtlaması ve bu belgenin aslı ile birlikte Noter veya ilgili ülke Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesinin bir örneğinin  vergi sorumlularına ibraz edilmesi gerekmektedir.

2-)Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere ibraz edecekleri mukimlik belgesini nereden alacaklar? 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 20.12.2013 tarih ve ÇVÖA/2013-1 sayılı “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri/3” de, Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin, Anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratların ilgili Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep edecekleri mukimlik belgesini düzenlemeye yetkili vergi dairesi başkanlıkları, müracaat dilekçeleri, mukimlik belgesi talep eden yabancılar için soru formu ve Yunanistan yetkili makamlarına ibraz edilecek Yunanca form örneği’ ne ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgilere buradan ulaşılabilmesi mümkündür.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın