English

Kayıtlı elektronik posta KEP kullanma zorunluluğu

Sirküler: 1516

Kayıtlı elektronik posta sisteminin hukuki ve teknik yönlerine ilişkin 25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

KEP sistemi yeni TTK’nun 1525. maddesi ile tanımlanmış ve 19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre, ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER İÇİN KANUNEN ZORUNLU HALE GELMİŞTİR. Bu durumda, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için şirketlerin elektronik tebligat adresi olarak KEP hesabı kullanması zorunludur.

KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak gönderi zamanı ve içeriğinin değiştirilemediği, gönderici ve alıcının kimliklerinin belli olduğu, yasal ve teknik olarak güvenli bir şekilde hukuken kesin delil niteliğinde olan elektronik postanın nitelikli şeklidir.

KEP sistemi sayesinde resmi, özel ve ticari her türlü belge ve yazı kurumlar ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, yani yasal geçerliliği olan elektronik yazışma ve bildirim (Diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar, ihtarlar, itirazlar, beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, vb.) yapılabilecektir. KEP sistemi sadece KEP hesap kullanıcıları arasında kullanılabilmektedir.

KEP hesabı başvurusu;

KEP hesabı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler KEPHS’na (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları; PTT, TNBKEP, TURKKEP’tir) başvuruda bulunur.

Tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini ve yetkili olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında KEPHS’na bildirir.

KEPHS gerekli kontrollerden geçen KEP hesabı başvurusunu kabul eder ve KEP hesabını oluşturur ve başvuru sahibi ile sözleşme veya taahhütname imzalanır.

KEP sisteminin kullanımı;

KEP hesabı, hesap sahibi tarafından kendi nam ve hesabına kullanılır. Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda; KEP hesabı, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şekilde yetki verilmiş olan işlem yetkilisi tarafından hesap sahibinin nam ve hesabına kullanılır. Hesap sahibi olan tüzel kişi birden fazla işlem yetkilisi seçebilir ve istediği zaman işlem yetkilisini değiştirebilir. Gerçek kişiler ise, KEP hesaplarını yalnızca kendileri kullanabilirler.

KEPHS’nin yükümlülükleri;

Hesap sahibinin talebi hâlinde, KEP hesabına gelen iletilerin teslim alınmasına ilişkin bilgiler, alternatif iletişim kanalları üzerinden bildirir (mail adresine veya cep telefon numarasına gönderilecek bilgilendirme mesajları gibi).

KEP sistemine ait bilgi, belge ve elektronik veriler KEPHS tarafından en az yirmi yıl süreyle saklanır.

Hukuki sonuçlar;

KEPHS’nın KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. 

KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğar.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın