English

İş kazası ve meslek hastalıkları vakalarının soruşturulması

Sirküler No: 1562

İş kazası ve meslek hastalığı vakalarının tespitinde Kurum tarafından yayımlanan 2011/49, 2011/50 ve 2011/57 no.lu genelgeler mevcuttur.

Mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda kısa vadeli sigortalar servislerinde yapılan uygulamalarda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının soruşturulmasında, iş kazası ve meslek hastalığı dosyalarının oluşturulması ve ilgili sağlık sosyal güvenlik merkezine intikali sırasında ortaya çıkan sorunlar ve aksaklıklarla ilgili Kurum tarafından 10.06.2014 tarih ve 2014/16 no.lu genelge de yayımlandı. Genelgeye göre uygulama aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. 

İş Kazası Tespitinin Yapılması. 

a-) Kısa Vadeli Sigorta Servisince Tespit Yapılması:

İşveren tarafından sigortalının mensubu olduğu işyerlerince düzenlenen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun, yine işverence düzenlenecek iş kazası tespit tutanağının, olayın intikal ettiği kolluk kuvvetlerince olay ile ilgili düzenlenecek tutanağın ve tanık ifadelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen iş kazası dolayısıyla düzenlenen resmi belge, bilgi ve konuyla ilgili düzenlenen tutanak ve raporların incelenmesi sonucu ünitelerin kısa vadeli sigorta servislerince başkaca bir araştırma ve soruşturma yapılıp yapılmadığı aranmaksızın olayın iş kazası olduğuna karar verilebilecektir.

Anılan servisin olayın iş kazası olduğu yönünde karar alma yetkisi olduğu gibi, olayın iş kazası olmadığı yönünde karar alma yetkisi de bulunmaktadır. Servis tarafından olay hakkında alınan “iş kazası değildir” kararına sigortalının itiraz etmesi halinde söz konusu vaka bir kez de Komisyonca incelenecek ve Komisyon tarafından karara bağlanacaktır.

b-) İş Kazası Tespit Komisyonunca Tespit Yapılması: 

Eldeki bilgi ve belgeler ile kısa vadeli sigorta servislerince tespit yapılamaması durumunda; ilgili sosyal güvenlik il müdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü, varsa bir Kurum avukatı ile kısa vadeli sigortalar servis şefinden veya servis sorumlusundan oluşturulacak bir komisyon marifetiyle iş kazası tespiti yapılacaktır.

Komisyonun olayın iş kazası olduğu yönünde karar alma yetkisi olduğu gibi, olayın iş kazası olmadığı yönünde karar alma yetkisi de bulunmaktadır. Komisyonun “iş kazası değildir” kararına sigortalının yeni bilgi ve belgeler ile itiraz etmesi halinde olay Komisyon tarafından yeniden değerlendirilecek, karar verilememesi halinde, karar verilememesinin gerekçeleri belgelendirilmek ve sigortalının itirazına esas olarak sunduğu yeni bilgi ve belgeler de eksiksiz eklenmek suretiyle konu denetim talebi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilebilecektir.

c-) Denetim Vasıtasıyla Tespit Yapılması:

Oluşturulan Komisyon tarafından da kazanın iş kazası olduğuna ya da olmadığına karar verilememesi halinde ise söz konusu olay belgeleri ve gerekçeleri ile birlikte soruşturulmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir.

Sigortalılık Bildirimleri Yapılmamış Olanların İş Kazası Geçirmesi. 

İşveren tarafından işe giriş bildirgesi ile Kuruma sigortalı bildirimi yapılmamış olanların kaza geçirmesi halinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği gereği öncelikle Kurum Denetmenlerince sigortalılık tespiti yapılması talep edilecektir. Ardından vakanın iş kazası olup olmadığı yönünde tespit bu Genelgede açıklanan esaslara göre yapılacaktır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığının Kuruma Süresinde Bildirilmemesi.

a-) İş kazasının yasal süresinde (Kuruma en geç kazadan sonra 3 iş günü içinde) bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen sürede sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği denetim talebinde bulunulmadan doğrudan işverenden tahsil edilecektir.

b-) Meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü (Hastalığın öğrenildiği günden başlanarak 3 işgünü içinde) yerine getirmeyen işverene, Kurum tarafından bildirim tarihine kadar sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu edilecektir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile Bildirim Yapılması.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi” başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ikinci fıkrası, “Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile Kuruma bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir.” hükmüne amirdir. Buna göre geçerli bir mazeretin (Kurum elektronik alt yapısına erişilemediği ve benzeri durumlarda) olmadığı durumlarda iş kazası meslek hastalığı bildirim formu Kuruma elektronik ortamda gönderilmelidir.

İş kazası geçiren ve meslek hastalığına yakalanan çalışanlar yönünden işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını ve genelgenin tamamını gözden geçirmelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.