English

İmal edilmeyen ürünler ihraç kayıtlı teslim edilemeyecektir.

Sirküler No:1563

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi gereğince malın ihraç kayıtlı olarak teslim edilebilmesi için o malın imal edilmiş olması yani malın imalatçısı olunması gerekiyor. Ancak, 27 ve 62 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan teslimlerin imalatçı olunmasa bile ihraç kayıtlı olabileceği, 77 Seri No.lu Genel Tebliğde de, sektörel dış ticaret şirketlerinin ihraç ettiği malları imalatçı olmayan ortakları ile ortakları dışındaki firmalardan alışında münhasıran tecil terkin kapsamında işlem yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmişti.

01.05.2014 tarihinden itibaren uygulamaya giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile 1-123 Sıra No.lu Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Tebliğde de yukarıda bahsettiğimiz hususlara ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiştir.

Bu nedenle, yeni uygulamada kime yapılırsa yapılsın ihraç kayıtlı teslimde bulunabilmek için mutlaka imalatçı vasfını taşımak gerekmektedir. Diğer bir ifade ile imal edilmeyen bir ürünün ihraç kayıtlı olarak satışının yapılması mümkün değildir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.