English

6552 sayılı torba kanun uyarınca G.S.S. tescili yapılmış olup gelir tespiti yaptırmayanları için yeni düzenlemeler

Sirküler No: 1588

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

GSS tescili yapılmış olup da gelir tespitine hiç başvurmayanlar için Kanunun 57.inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna  “GEÇİCİ MADDE 53” eklenmiş olup, detayı aşağıdaki gibidir.

 “GEÇİCİ MADDE 53 – 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden ay başından itibaren altı ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. 

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında resen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade edilmez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. 

Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süreyi altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

Yukarıdaki madde hükmüne göre;

60.ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 01/10/2014 tarihinden itibaren 6 ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk edecektir.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında resen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan 11/09/2014  tarihinden önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanacaktır.  Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11/09/2014 tarihine kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade edilmeyecektir. 

Yukarıdaki hükümler 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanun uygulamasında tereddüt edilen hususlarla ilgili Kurum tarafından Genelge yayınlanacaktır. Genelge yayınlandığında sirkülerimiz ile gerekli duyuru yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.