English

Torba yasa uyarınca SGK’na işe giriş ve işten ayrılışları bildirilmeyen şirket ortaklarının durumları

Sirküler No: 1592

Şirketlerin sadece 4/a (Ücretle çalışanlar) sigortalılarının işe giriş ve işten ayrılış bildirimi yükümlülüğü olmayıp, aynı zamanda 4/b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında           anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirketlerin ortakları için de işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini de Kuruma vermeleri gerekmektedir.

Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirket ortakları için    15 gün içinde kağıt formatlı işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile şirketteki payının tamamını bir başkasına devreden limited şirket ortakları için 10 gün içinde kağıt formatlı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi halinde, verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı Kanunun yayımı tarihinde (11/09/2014) yürürlüğe giren 61’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 57’inci madde eklenmiştir.

Şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.  Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir.

Buna göre, sigortalılıklarının başlangıcına ve sonlandırılmasına ilişkin;

1- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,

2- Limited şirket ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,

Sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğünü, 5510 sayılı Kanunun geçici 57’nci maddesi uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak sonucunda idari para cezası uygulanmayacaktır.

Limited şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak/yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca aynı şirkette olsa yönetim kurulu üyeliğine ara verilmişse her çıkış ve girişin ayrı ayrı bildirilmesi gerekir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında 01.10.2008 tarihinden sonra anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirket ortaklarının 4/b kapsamında işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini kağıt formatında Kuruma verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren ve yetkililerinin idari para cezasıyla karşı karşıya kalmamaları için 11.12.2014 tarihine kadar bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini önemle hatırlatırız.  İşe giriş ve işten ayrılışları bağlı bulundukları Kuruma bildirecekler için örnek dilekçe ektedir. (Ek:1)

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.        

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

                                                                                                                                                                                                                                             EK:1

 

                                                                                                                                                                                                               Bursa: __/__/2014

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………………. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

………… 

 

 

Müdürlüğünüz ………………………………………………………. işyeri sicil numarasında işlem gören işyerimizin şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi (Limited şirketlerde ortağı) …………………………T.C.Kimlik numaralı  ………………………….. ‘ün 4/b kapsamında ekteki işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin 6552 sayılı Kanunun 61.nci Maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen GEÇİCİ 57.inci maddesi kapsamında kabul edilmesi için gereğini müsaadelerinize arz ederiz.

 

 

 

………………………………………….. A.Ş./LTD. ŞTİ.

 

 

 

Eki:   A.Ş.’ler için 1- Ticaret Sicil Gazetesi Sureti

2- 4/b İşe Giriş Bildirgesi        (….. adet)

3- 4/b İşten Ayrılış Bildirgesi  (….. adet)

                                     

          LTD.ŞTİ.’ler için  1- Ortaklar Kurulu kararı

2- Noter Devir Sözleşmesi

3- Ortaklar Pay Defteri sureti

4- Ticaret Sicil Gazetesi sureti (Gazete var ise 1.,2. ve 3’deki

Belgeler Kuruma verilmeyebilir.)

5- 4/b İşe Giriş Bildirgesi       (….. adet)

6- 4/b İşten Ayrılış Bildirgesi (….. adet)