English

Ücret ödeme zamanı ve zamanında ödenmeyen ücretler için kıdem tazminatı ödenmesi

Sirküler No: 1595

Ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenebilen tutardır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda “ücretin en geç ayda bir ödeneceği” 32.nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca ücretin ödeme gününde ödenmemesi ve bunun üzerinden mücbir bir sebep dışında 20 gün geçmesi halinde işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten  kaçınabileceği 34.ncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre,  ücret ayda bir ödenmelidir.  Ancak hak edişten itibaren ne kadar sürede, yani kaç gün sonra ödenmesi gerektiği yasada açık bir şekilde düzenlenmemiştir. Uygulamada ekseriyetle her işverence öngörülen bir ödeme günü vardır.

Ücretin ödeme zamanı, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle bir haftaya kadar indirilebilir. Böyle bir düzenleme yoksa kanun hükmü uygulanarak, hak edilen ayın ücreti, en geç izleyen ayın 20’nci gününde ödenmelidir. En geç 20’nci günde ücretin ödenmemesi işçiye iki hak daha sağlamaktadır.

1) İşçi, İş Kanunu madde 24/II-e hükmü gereğince kıdem tazminatını ve diğer haklarını işverenden talep ederek, haklı nedenle feshedebilir. Ancak bu gibi durumda ihbar tazminatı ödenmez.

2) İşçi, iş görme borcunu bireysel olarak ya da topluca yerine getirmeyebilir.

İşverenin, ücreti kısmen ödemesi durumu değiştirmiyor. Ücretin tamamı 20 gün geçtiği halde ödenmemişse, işçinin işten ayrılmadan işverene ihtarname göndermesi durumunda, kıdem tazminatını alma hakkı doğar.

İşçinin sigorta primlerinin; hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması durumunda, işçinin haklı fesih hakkı doğar ve kıdem tazminatını işveren ödemek zorundadır.

Ücret bordrosunda, işçi ücretlerinin gerçeğin altında gösterilmesi, “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi” anlamına gelir. Bunun yaptırımı ise vergi ve vergi ziyaı cezasının yanı sıra, 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası.(VUK Md.359)

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında işveren ve vekillerinin işçilik ücretlerini belirtilen sürede veya iş sözleşmelerindeki sürede  ödemelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.