English

Kıdem tazminatının gider yazılması gereken dönemler

Sirküler No: 1598

Kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler 422, 591, 1292, 1383, 1385, 1428 ve 1531 nolu sirkülerimizde mevcut olup, ayrıca sözleşmesi feshedilen işçiler için hesaplanan kıdem tazminatının bir kısmının bankadan, kalan kısmının ileriki tarihlerde çek veya senet ile ödenmesi durumunda  ne zaman gider yazılacağı ile ilgili gelen sorular sebebiyle, konuyu açıklama gereği duyulmuştur.

Kıdem tazminatı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 3 üncü bendinde, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar¸ ziyan ve tazminatların safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Kıdem tazminatının gider kaydı konusunda Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte aynı maddenin 3 üncü bendi çerçevesinde kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için İş Kanununa göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak edilen kıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması gerekir. Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdem tazminatının gider yazılması mümkün değildir.

Örnek: (A) anonim şirketi üretimde çalıştırdığı personeli 05.05.2014 tarihinde İş Kanunu hükümlerine göre işten çıkarmış olup, 16.920,- TL brüt kıdem tazminatı hesaplamıştır. Kıdem tazminatından (binde 7,59) 128,42 damga vergisi kesintisinden sonra kalan net kıdem tazminatı tutarı 16.791,58 TL’dir.  (A) anonim şirketi hesaplanan kıdem tazminatının 3.000,- TL’sini 05.05.2014 tarihinde bankadan ödemiş, 6.000,- TL’si için 15.12.2014 vadeli şirket çeki ve kalan 7.791,58 TL’si için ise 07.02.2015 vadeli müşteri senedini vermiştir.  Personel bu ödeme

ağıdaki gibi olmalıdır.

                                    05.05.2014  
 

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ…………………………………………………………………………………………………..….…                              

750,00
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ………………………………………………………………………………………………..……..                2.378,42
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER………………………………………………………………………………………..……… 6.000,00
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER………………………………………………………………………………………..….….. 7.791,58
               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR……………………………………………………………………..…………..………                            128,42
                      X………….…… kişi kıdem tazminatı damga vergisi
               102 BANKALAR……………………………………………………………………………………..……………………..……. 3.000,00
                      X……. Bankası X………….…… kişi kıdem tazminatı taksit ödemesi
               103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ…………………………………………………………………….…….… 6.000,00
                 X……. Bankası Şirket Çeki  X………kişi kıdem tazminatı taksitinin 15.12.2014 vadeli şirket çeki ile ödenmesi
               221 ALACAK SENETLERİ…………………………………………………………………………………………………….…  7.791,58
                Portföydeki Alacak Senetleri  X……… kişi kıdem tazminatı taksitinin  07.02.2015 vadeli senet ile    ödenmesi    
16.920,00 16.920,00

180 ve 280 nolu hesaptaki giderler çek ve senet’e ait ödemenin yapıldığı vade tarihi itibariyle  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabına virman yapılarak gider yazılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığının görüşü de bu yöndedir.

Yukarıdaki örnek uygulama yıllar itibariyle kıdem tazminat karşılığı ayırt etmeyen firmalar için geçerlidir. Yıllar itibariyle kıdem tazminat karşılığı ayırt eden firmaların 27.09.2012 tarih ve 1292 nolu sirkümüzdeki açıklamalara uymalarını öneririz.

Kıdem tazminatı ödemesi olan (Yıllar itibariyle kıdem tazminatı karşılığı hesaplayanlar hariç) işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.