English

Anonim şirket kurulmasındaki avantajlar

Sirküler No: 1609

Türk Ticaret Kanunundaki değişikliklerle birlikte, anonim şirketler ile limited şirketler birbiriyle karşılaştırıldığında anonim şirketlerin daha avantajlı olduğu görülmektedir.

ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET
 Tek kişi ile kurulabilir.

Halka açılma imkanı vardır.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilir.

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması gerekir.

Esas sözleşme değişikliği, esas sermayenin 1/2‘sinin temsil edildiği toplantıda oyların çoğunluğu ile yapılabilir.

Pay senedi bastırılması zorunludur. Satışında vergi avantajı sağlar.

Pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılmasından doğan kazanç gelir vergisine tabi değildir.

Bilançoda kayıtlı pay senedi satışı KDV’den istisnadır.

Hamiline yazılı pay senetlerinin satışı, sadece teslim ile; nama yazılı pay senetlerinin satışı ise ciro edilerek teslimi ile gerçekleşir.

Kamu borçlarından dolayı, şirketten tahsil edilemeyen kısmından şirketin yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların sorumluluğu yoktur.

 Tek kişi ile kurulabilir.

Halka açılma imkanı yoktur.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul edemez.

En az bir ortağın temsil yetkisine sahip olması zorunludur.

Esas sözleşme değişikliği, esas sermayenin 2/3‘sinin temsil edildiği toplantıda oyların çoğunluğu ile yapılabilir.

Pay senedi bastırılması zorunlu değil. Sadece ispat amacıyla düzenlenebilir. Satışında vergi avantajı sağlamaz. 

Şirket payı satıldığı anda elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir.

Bilançoda kayıtlı pay senedi satışı KDV’den istisna değildir.

Pay devrinin noter onaylı devir sözleşmesi ile yapılması, devir için genel kurulun onayı ve ardından da devrin ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. 

Kamu borçlarından dolayı, şirketten tahsil edilemeyen kısmından şirket ortakları sermaye payları oranında sorumludur.

 

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde yeni şirketlerin anonim şirket şeklinde kurulmasını, mevcut Limited şirketlerinde TÜR DEĞİŞTİREREK anonime çevrilmesini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.