English

Kıdem tazminatı tavanı üzerinde yapılan ödemelerin gider yazılması

Sirküler No: 1630

Kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler 422, 591, 1292, 1383, 1385, 1428, 1531, 1542, 1595 ve 1598 no.lu sirkülerimizde mevcut olup, ayrıca kıdem tazminatı tavanı üzerinde yapılan ödemelerin nasıl gider yazılacağı hususu ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kıdem Tazminatı (1475/14 Madde):

Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin;

  1. İşveren tarafından 4857 sayılı Kanunun 25.inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
  1. İşçi tarafından 4857 sayılı Kanunun 24.üncü maddesi uyarınca,
  1. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
  1. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla,
  1. 506 Sayılı Kanunun 60.ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81.inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
  1. Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi,
  1. İşçinin ölümü sebebiyle,

son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.  Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. (01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arası kıdem tazminat tavan tutarı 3.541,37 TL’dir.)

İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödenmeye zorlanamazlar. Ancak işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın bordroda prim, ikramiye vb. şekilde gösterilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekir. Aşan kısımlar ancak bu şekilde gider yazılabilir.

Kıdem tazminatı tavanı tutarı üzerinde ödeme yapacak işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarının önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.