English

Ev hizmetlerinde çalışanlara tazminat

Sirküler No: 1661

4857 sayılı İş Kanunu 4. maddesine göre; ev hizmetlerinde yapılan işler İş Kanunu kapsamında değildir. Temizlikçi, çocuk bakıcısı, bahçıvan, hizmetçi sıfatıyla verilen hizmetler ev hizmetine girdiğinden çalışanlara 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun “genel hizmet sözleşmelerine” ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.

Ev hizmetlerinde çalışanlar İş Kanunu hükümlerinden yararlanamadıkları için “kıdem tazminatı” alamazlar. Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre;

Tazminat (işçi lehine); İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse işçi, belirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir.

Belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan indirilir.

Hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak, ayrıca miktarını serbestçe belirleyeceği bir tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat miktarı, işçinin altı aylık ücretinden fazla olamaz. 

Bu tazminat, kıdem tazminatı olmadığından, gelir vergisi, sigorta primi ve damga vergisi kesintisi yapılması gerekecektir. 

Tazminat (işveren lehine): İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı takdirde işveren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir. İşverenin, ayrıca ek zararlarının giderilmesini isteme hakkı da vardır.

İşveren zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar işçinin aylık ücretinin dörtte birinden az ise, hâkim tazminatı indirebilir.

Tazminat isteme hakkı takas yoluyla sona ermemişse işveren, işçinin işe başlamamasından veya işi bırakmasından başlayarak otuz gün içinde, dava veya takip yoluyla bu hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde, tazminat isteme hakkı düşer.

Fesih bildirim süreleri; bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak, hizmet süresi 1 yıla kadar sürmüş olan işçi için 2 hafta; 1 yıldan 5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta ve 5 yıldan fazla sürmüş işçi için 6 haftadır. Belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin feshinden önce, durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Ayrıca, hizmet sözleşmesi özel bir şekle bağlı değildir. Yazılı yapılabileceği gibi, ücret karşılığında bir iş görülür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında zımnen sözleşme kurulmuş sayılır. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.