English

6645 sayılı Kanun ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki değişiklikler

Sirküler No: 1677

6645 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklerin son hali aşağıdadır.

1- İşyeri hekimi ve işyeri güvenliği uzmanı tehlikeyi işverene yazılı olarak haber verecek.  

6645 Sayılı Kanunun MADDE 1’e göre;

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirecek.

Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirecektir.

Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınacak.

Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir.

2- Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde üretim zorlaması yapılmayacak.

6645 Sayılı Kanunun MADDE 2’sine göre;

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacaktır.

İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

3- Ölümlü iş kazası olan maden işyeri işverenleri ihaleye giremeyecek.

6645 Sayılı Kanunun MADDE 3’e göre; 

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işverenler, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaları yasaklanacak.    

4- İdari para cezaları ile ilgili değişiklikler.

6645 Sayılı Kanunun MADDE 4’e göre;

a) İş Sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı beşyüz Türk Lirası,

b) İşin durdurulması nedeniyle işsiz kalanlara ücretlerini ödeme veya başka bir iş verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

c) Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası,

d) Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası,

İdari para cezası verilecek.

5- Çok tehlikeli işyeri 10 kişiden fazla çalışanı varsa işsizlik sigortası işveren payı %1 alınacaktır.

6645 Sayılı Kanunun MADDE 25’e göre;

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınacaktır.

Ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecektir.

İş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri öderler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanırlar.

Yukarıdaki hükümler 23 Nisan 2015 tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.