English

6645 sayılı Kanun ile yapılan diğer değişiklikler

Sirküler No: 1678

6645 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Gelir Vergisi Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- 6645 Sayılı Kanunun MADDE 9 ile Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).”

Yukarıdaki hüküm gereği; Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarların      (her bir katılımcı için asgari ücret brüt tutarının yarısı) safi kazancın tespitinde,  gider olarak indirilmesi kabul edilecektir.  (Yürürlük tarihi: 23.04.2015)

2- 6645 Sayılı Kanunun MADDE 27 ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14 – Bu Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primi desteğinden maddenin yayımlandığı ay ve öncesine ilişkin olmak üzere ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sigorta primi teşvikinden yersiz yararlandığı tespit edilip tahsil edilen primlere ait gecikme cezası ve gecikme zamları iade ve mahsup edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

Yukarıdaki hüküm gereği; 4447  geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primi desteğinden maddenin yayımlandığı ay ve öncesine ilişkin olmak üzere ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki gecikme cezası ve gecikme zammı hükümleri uygulanmayacaktır. (Yürürlük tarihi: 23.04.2015)

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

 PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.