English

e-Defter ve e-Fatura kullanımı hakkındaki 421 sıra numaralı VUK genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No: 1686

Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesine ilişkin düzenlenen 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile;

-Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya nev’i değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya nev’i değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükelleflerin de elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorunda oldukları belirtilerek, işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde uygulamaya geçilmesi gerektiği,

-Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin sistemlerini 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajlarını alabilir ve gönderebilir halde açık tutmamaları halinde, mükelleflerin entegrasyon izinlerinin iptal edileceği ve Başkanlık tarafından portal hesaplarının otomatik olarak açılacağını, bu durumda olan mükelleflerin isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabileceklerini ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilecekleri,

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca, e-fatura yerine kağıt ortamında fatura düzenlenmesi halinde faturanın yok sayılacağına ilişkin bent uygulamadan kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.