English

Asıl ve alt işverenlerin (taşeronların) sigorta prim teşviklerini 1 yıl süre ile kaybetmesi

Sirküler No: 1696

İşverenler, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle her geçen gün yaptıkları işlerle ilgili olarak bir başka işverenin hizmet, uzmanlık ve becerisinden daha fazla yararlanma ihtiyacı duymaktadır.

Özellikle her türlü taahhüt, nakliye, inşaat, temizlik, güvenlik, yemek vb. işlerde bu tür çalışma söz konusu olmaktadır.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, alt işveren asıl işverenden aldığı işte çalıştırdığı işçilerin bildirimini ve diğer yükümlülükleri kendi adına açtırdığı/açtıracağı işyeri dosyasından değil, asıl işverenin işyeri numarası altından alacağı alt işveren numarasından yapması gerekmektedir.

Bunun için, asıl işveren ile alt işveren arasındaki sözleşmenin bir dilekçe ekinde SGK Müdürlüğüne ibraz edilerek alt işveren numarası ve alt işveren e-Bildirge şifresi alınması gerekmektedir

5510 sayılı Kanun’daki birlikte sorumluluk ilkesi gereği alt işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerinden asıl işveren de sorumlu tutulmaktadır.

5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediği tespit edilen işyeri işverenleri,

– 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden,

– 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten,  

tutanak tarihini izleyen ay başından itibaren, bir yıl süre ile yararlanamayacaktır.

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda;

– Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran alt işveren hem de asıl işveren,

– Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren, 

söz konusu desteklerden 1 yıl süreyle yararlanamayacaktır. 

Alt işveren (Taşeron) çalıştıran işverenlerin asıl işveren dosyasındaki SGK teşviklerini kaybetmemelerin için gerek İş Kanunu, gerekse SGK’na göre alt işveren işçilerini iyi takip etmelerini, en önemlisi sigortasız işçi çalıştırılmaması hususuna azami dikkat etmelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.