English

Nakit sermaye artırımlarında vergi indirimi uygulaması 01 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giriyor

Sirküler No: 1701

Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinde değişiklik yapan, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına vergi indirimi teşviği getiren 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 07.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış, 1675 No.lu Sirkülerlerimiz ile de konuyla ilgili gerekli duyuru yapılmıştı.

Yapılan düzenleme ile; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır.

A-) Bu kez 26.06.2015 tarih ve 2015/7910 sayılı Kararnamenin eki Kararla %50 olarak belirlenen orana ilave olarak;

Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin teşvik uygulanan yılın son günü (örneğin, 2015 yılı için 31/12/2015) ödenmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olan veya çıkarılmış sermaye paylarının nominal tutarının;

a-) Halka açıklık oranı %50  veya daha az olanlar için 25 puan,

b) Halka açıklık oranı %50’den daha fazla olanlar için 50 puan,

2-) Nakdi artırılan sermayeyi yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesislerine, bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarına veya bunların inşasına tahsis edenler için teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan

ilave faiz indirim hesaplaması yapabileceklerdir.

B-) Aşağıda sayılanlar için teşvikin sıfır (%0)  oranında uygulanacağı belirtilmiştir.

1-) Gelirlerinin %25 veya daha fazlası pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri (faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri vb.),

2-) Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için

3-) Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden kısmı için,

4-) Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinin yaptıkları nakdi sermaye artırım tutarının bu yatırımlara tekabül eden kısmı için,

5-) 09/03/2015 ile 01/07/2015 tarihleri arasında sermaye azaltımına gidilmiş olması durumunda, azaltılan sermayeye tekabül eden kısım için.

C-) Aşağıda sayılanlarında teşvik uygulama indiriminden yararlanamayacağı belirtilmiştir.

1-) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri

2-) Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya 5520 sayılı Kanunun 12’nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.