English

01.01.2016 tarihinden itibaren E-fatura ve E-defter zorunluluğu getirilen mükellefler.

Sirküler No: 1728

20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde; 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir:

  1. a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  2. b) 06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  3. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Mali Mühür Sertifikası, e-Fatura Uygulaması ve e-Defter Uygulaması Başvuru İşlemleri

Başvurular aşağıdaki internet adreslerinden yapılmaktadır:

  1. Mali Mühür Sertifikası Başvurusu: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
  2. e-Fatura Uygulaması Başvurusu: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
  3. e-Defter Uygulaması Başvurusu: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

Ancak, son günlerde yılsonu gelmeden yapılan mali mühür başvurusu ile birlikte e-fatura ve e-defter yükümlülüğünün de başladığı yönünde bir takım sorunlar olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle 01.01.2016 tarihinde e-fatura ve e-defter uygulamasına dahil olmak için aşağıdaki adımların izlenerek ilerlenmesini tavsiye ederiz.

  • GİB-Portal yöntemi için “Portal” seçeneği seçildikten sonra “01.2016’da Başlamak İstiyorum” seçeneği işaretlenmelidir. “Şimdi Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilirse kullanıcı hesabı hemen (KamuSM mali mühür bildirimini GİB’e ilettikten en az 1 gün sonra) açılır.
  • Entegrasyon yöntemi için “Entegrasyon” seçeneği seçilmelidir. Sonrasında http://www.efatura.gov.tr/efaturaentegratorluk.html adresindeki bilgiler ışığında testlere başlamalı, test kontrolü başarılı olduğu taktirde e-fatura sistemine dahil olunmalıdır.
  • Özel entegrasyon yöntemi için “Özel Entgrasyon” seçeneği seçilmelidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.