English

Sigortalı işe giriş bildirgesi verilen işçinin işe başlamaması durumunda yapılması gereken işlemler

Sirküler No: 1755

5510 sayılı kanunun 4-1/a (ücretle çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalı bildirimi ve tescili ile ilgili maddesi aşağıdadır.

MADDE 8- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Yukarıdaki hükümler gereği Kuruma işe giriş bildirgesi verilen bazı sigortalılar çeşitli nedenlerle işe giriş bildirgesinde belirlenen günde işe başlamamakta veya işe başlayamayacaklarını bildirmektedirler.

Bu durumla karşılaşan işverenlerin yapması gereken işlemler aşağıdadır;

1-) İşe giriş bildirgesinde sigortalının işe başlayacağı günde işyeri yetkilileri ve çalışan bordrolu diğer sigortalılar tarafından işe başlamadığı ile ilgili bir tutanak tutulması, (Tutanak ustabaşı, o bölümde çalışan işçi ve işveren yetkilileri tarafından mutlaka imzalı olmalıdır.)

2-) Aynı gün içerisinde işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne hitaben işe başlamayan sigortalının işe giriş bildirgesinin iptal edilmesi  ile ilgili dilekçe yazılması,

3-) Dilekçenin ekine iptali istenen işe giriş bildirgesi ile tutulan tutanağın eklenmesi,

4-) Dilekçe ve eklerinin en geç aynı gün içerisinde kuruma elden yada iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilerek işe giriş bildirgesinin iptali sağlanmalıdır.

Gelecekteki risklere karşı dilekçe ve eklerinin 10 yıl saklanmasını öneririz.

İşe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilen, ancak bildirgedeki günde (sonrası günler dahil) işe başlamayacak durumunda çalışanı olacak işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.