English

2016 yılında ödenecek emlak vergileri yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde (%2,79) artırılarak hesaplanacaktır

Sirküler No: 1768

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 67 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılında ödenecek emlak vergilerinin hesaplanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile, bina, arsa ve arazilerin 2016 yılında ödenmesi gereken emlak vergileri 2015 yılı vergi değerleri yeniden değerleme oranının yarısı oranında (%5,58/2=) %2,79  artırılarak hesap edilecektir.

2016 yılında ilk defa emlak vergisi mükellefi olacakların tarhiyata esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri 2014 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan %5,055 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan %2,79 nispetinde artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.