English

İşyerinin taşınması durumunda çalışanlara kıdem tazminatı ödenip, ödenmemesi ile ilgili özellik arz eden hususlar.

Sirküler No: 1789

İşyerinin taşınması durumunda çalışanlara kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22.inci maddesinde “Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi” düzenlenmiştir. İşveren çalışma koşullarında değişiklik yapmak istediğinde,

1-) Bu hususu yazılı olarak işçiye bildirmelidir. İşçi değişiklik önerisini altı işgünü içinde yazılı olarak kabul ederse, iş ilişkisi bu yeni koşullarla devam edecektir.

2-) İşçi değişiklik önerisini kabul etmez ise işveren değişiklik isteğinin nedenini yazılı olarak açıklamak ve bildirim sürelerine uymak kaydıyla iş sözleşmesini feshedebilecektir.

İşçi bu durumda 4857/17 ila 21.inci maddelerindeki şartları sağladığı takdirde feshin geçersizliğini öne sürerek işe iade davası açabilir.

İş sözleşmesinde (Toplu iş sözleşmesi olanlar dahil),

1-) İşçinin aynı işverene ait aynı ildeki veya diğer bir ildeki işyerinde görevlendirme yetkisi verilmesi halinde, işveren bu yetkiye istinaden işçinin işyerini değiştirebilir. Sözleşmeye göre, işyeri değiştirilen ve yeni görev yerine gitmeyen işçinin iş sözleşmesinin feshi işveren tarafından haklı nedene dayanır.

İşverenin işçiyi başka ile gönderme yetkisi sözleşmeden kaynaklandığından iş şartlarında bu husus esaslı değişiklik olarak kabul edilemez. İşverenin, iş sözleşmesini bu şekilde feshi halinde işçi ihbar ve/veya kıdem tazminatına hak kazanamaz.

2-) İşçinin aynı işverene ait aynı ildeki veya diğer bir ildeki işyerinde işverenin görevlendirme yetkisinin olmaması ya da bu konuda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi halinde işçinin başka ile veya aynı il içinde büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki bir işyerine nakli yapılması çalışma koşullarında esaslı değişiklik olduğu için kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Ayrıca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 30.03.1987 tarih ve 1987/3075 sayılı kararında “Büyükşehir belediye hudutları içindeki işyeri nakli, iş şartlarında esaslı değişiklik sayılmaz ve bu nedenle iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenmez” hükmü verilmiştir.

Buna hükme göre; büyükşehir belediyesi veya aynı belediye sınırları içindeki işverene ait bir işyerine nakli yapılan ve ücreti ile diğer sosyal hakları ve çalışma koşullarında değişiklik yapılmayan işçi yeni işyerinde görevine başlamaması halinde ihbar ve/veya kıdem tazminatı alamaz.

İşyerini taşıyan/taşıyacak olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.