English

Kurumlar Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımların karşılıksız olması gerekir.

Sirküler No: 1795

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1’ inci maddesinde Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır. Denildikten sonra c bendinde de;

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmının indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

Kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımın; 

-Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması, 

-Makbuz karşılığı olması,

-Karşılıksız yapılması,

-Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi, 

-Beyannamede ayrıca gösterilmesi, 

Gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.

Yukarıda da belirtildiği üzere indirim konusu yapılacak bağışın karşılıksız olması son derece önem arz etmektedir. Firmalar çeşitli nedenlerle vergi muafiyeti tanınan vakıflar veya kamu yararına çalışan dernekler vasıtasıyla çelenk göndermekte, karşılığında da bu vakıf veya dernekler tarafından da bağış makbuzu düzenlenmektedir. Bu şekilde yapılan bağış çelenk gönderme karşılığı yapıldığı için kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Yine firmalar vergi muafiyeti tanınan vakıflardan veya kamu yararına çalışan derneklerden personeline çeşitli kurslar (yabancı dil, kambiyo, gümrük vs.) aldırmakta, karşılığında da kursu veren vakıf veya dernek tarafından da ödenen bedel için belgelendirmek adına bağış makbuzu düzenlenmektedir. Yine bu şekilde düzenlenen bağış makbuzlarının da (belli bir hizmetin karşılığı olması nedeniyle) kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılmaması gerekir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.