English

Asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları

Sirküler No: 1797

6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 17.inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmişti. Anılan madde ile;

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a-) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının.

b-) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının.

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edileceği ve bu tutarın Hazinece karşılanacağı ile ilgili sirkümüzü 28.01.2016 tarih ve 1785 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk. Destek ile ilgili Kurum tarafından 2016-4 sayılı genelge’de yayımlanmış olup,  genelgedeki önemli hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

 1. KAPSAMA GİREN İŞVERENLER.

5510 sayılı Kanunun Geçici 68.inci maddesine göre söz konusu destekten, 5510/4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (ücretle çalışanlar) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda  4.üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

 1. 01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER.

2.1- 01.01.2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde kapsama giren sigortalılar.

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen genelge ekinde yer alan 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. 

2.2- Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması.

2015 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 29/2/2016 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2015 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

2015 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış  veya 2015 yılının en son bildirim yapılan ayından 2015 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri hakkında Kanunun birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanacağından, bu gibi işyerleri bakımından uygulama bu genelgenin “3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” bölümündeki usullere göre yürütülecektir.

Öte yandan. 2015 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen; (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde,

bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın APHB’deki bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2016 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

3213 sayılı Maden Kanununun Ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “linyit” ve Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2015 yılının aynı ayında 0510. 0520 işkolu kodlarından ve 4, 5, 35, 36 nolu belge türlerinden bildirilen  sigortalılardan prime esas günlük kazancı 170 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır. 

2.3. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar. 

2.3.1-Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresinde Verilmesi.

Desteklen yararlanılabilmesi için, işverenler 2016 yılına ait APHB’ni yasal süresi içinde Kuruma vermelidirler. 

2016 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

2.3.2. İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hali. 

2016 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, APHB’den kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.

2.3.3. 2016 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması. 

2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve  kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2016 Ocak ila 2016 Aralık ayları için desteklen yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

 1. 2016 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/ EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER.

3.1. Kapsama Giren Sigortalılar. 

Uzun vadeli sigorta kollarını içeren ve genelge ekinde listesi bulunan belge türleri ile bildirilen sigortalılardan dolayı faydalanılabilecektir.

3.2. Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması. 

2016 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 28/2/2017 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2016 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

2016 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2015 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2015 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için genelge ekinde yer alan belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

Destekle sağlanacak indirim tutarı ise ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

İlgili ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. 

3.3. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar. 

3.3.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresinde Verilmesi. 

Destekten yararlanılabilmesi için 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır. 

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.

3.3.2. İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması.

2016 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri ile 2015 yılından önce Kanun  kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2015 yılının en son bildirim yapılan ayından 2015 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri (2015 yılının en son bildirim yapılan ayından sonraki döneme karşılık gelen 2016 yılındaki dönemler) için söz konusu destekten yararlanılması bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesinin yanı sıra ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması ve tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

3.3.3. Destekten Yararlanılabilmesi İçin Kuruma Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması veya Söz Konusu Borcun 6183 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Taksitlendirmiş Olması.

Destekten yararlanılabilmesi için 2016 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

3.3.4. Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Kuruma Bildirmemesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmaması. 

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak Kuruma bildirmediği yada prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır. 

 1. SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen destek belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilen sigortalılar için. Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; Bakanlar Kurulunca İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen teşvik ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı  üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanmaktadır.

Bu bakımdan, söz konusu teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının Hazinece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

 1. ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER.

5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler için müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden  ve alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiklerinden, alt işvereni olan işyeri dosyalarında alt işverenlerin kendi çalıştırmış oldukları sigortalılarının asgari ücret desteğinden yararlanmaları için alt işverenlerin 6661 sayılı Kanunun uygulanacağı 01.01.2016 – 31.12.2016 döneminde faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir.

Bu bakımdan, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 1/1/2016 tarihinden önce yapılmış olması ve 2016 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde genelgenin 2 numaralı bölümünde açıklanan usul ve esaslar, 1/1/2016 tarihinden sonra yapılmış /yapılacak olması halinde ise yine bu genelgenin “3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanacaktır.

Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının yada bildirdiği sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, alt işverenin Kuruma olan yükümlülüklerinden dolayı asıl işverenin müteselsilen sorumluluğunun olması nedeniyle ilgili alt işverenler ile asıl işveren de destekten yararlandırılmayacaktır. Buna karşın diğer alt işverenler destekten yararlanmaya devam edecektir. 

 1. İHALE MAKAMLARINCA DESTEKTEN YARALANAN İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR.

5510 sayılı Kanunun Geçici 68 inci maddesinde “4734 saydı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından igili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.”’ hükmü yer almaktadır.

Bu bakımdan,  geçici 68 inci madde kapsamında destekten yararlanan işverenlerin yararlandıkları destek tutarlarının ihale makamlarınca hakedişlerinden kesilebilmesi için, söz konusu destek kapsamında yararlanılan tular “İdarelerce e-borç sorgulama” ekranından destek tutarının görüntülenmesine kadar ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerince/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince talep edilmesi halinde ihale makamlarına yazı ile bildirilecek ve buna göre kesinti yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen idarelerden iş alan işverenlere en son aya ait hakedişin ödenmesinde; hakediş/hakedişlerden kesilemeyen asgari ücret destek tutarları önceki aylarda gerçekleşen destek tutarları dikkate alınarak emanet hesaplarına alınacaktır. En son aya ait hakediş tutarının, asgari ücret destek tutarlarını karşılamayacağının anlaşılması halinde bir önceki hakedişten de bu maksatla yeteri kadar kesinti yapılarak emanet hesaplarına alınacaktır.

Hakedişten kesilen tutarlar veya emanete alınan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun “İdarelerce e-borç sorgulama” ekranından görüntülenerek destek tutarının kesinleşmesinden sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise malmüdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılacaktır. Emanete alınan tutarlar yararlanılan asgari ücret destek tutarlarından fazla ise bu tutarlar idarelerce işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecektir. Borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda ise işverenlere iade edilecektir.

 1. 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINA GİREN SİGORTALILARI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER.

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin geçici 68 inci maddesi uygulamasından yararlanmasında;

-1/4/2015 tarihinden itibaren ilk defa “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”‘ vererek müracaat edip 2016 yılında da bu kapsamda sigortalı çalıştırmaya devam edenler hakkında, 2015 yılında aylık prim ve hizmet belgesi alınmadığından, bir önceki yılın aynı ayında aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş olup olmadığına bakılmayacak ek 9 uncu madde 1/4/2015 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 2015 yılı Nisan ve sonraki aylarda yapılan müracaatlarda bildirilen beyan gün sayısı ile beyan edilen prime esas günlük kazanç 85,00 TL ve altında olması koşuluyla destekten yararlandırılacaklardır. 

-1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde çalıştırdığı sigortalı için işveren sistemi içinde aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenin 1/4/2015 tarihinden itibaren ek 9 uncu madde uygulamasına geçmesi halinde 2016 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında destek unsurlarından yararlandırılmasında 2015 yılında aylık prim ve hizmet belgesi verilen ilgili aylara bakılarak karar verilecektir.

-İlk defa 1/1/2016 ve sonrasında ek 9 uncu madde kapsamında müracaat eden işverenler hakkında vadesi geçmiş borcun bulunmaması ve cari ay prim borçlarının ödenme zorunluluğu bulunduğundan genelgenin “3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

 1. Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde Asgari Ücret Desteğinden
  Yararlanılması.

İşyerlerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda işyerini devralan veya işyeri intikal eden işverenler adına yeni bir dosya açılmayıp mevcut işyeri dosyası üzerinden işyeri bildirgesi alınmak suretiyle işlemler yürütüldüğünden asgari ücret desteği uygulamasında, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu gibi “adres değişikliği” seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.

 1. Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmak için başvuru şartı.

6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci maddesinde öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, genelgede belirtilen şartlan taşıyan işverenler, Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

Asgari ücret desteği ile ilgili açıklamalar çok uzun olup, genelgede önemli olan hususlar  sirkümüzde belirtilmiştir. Destekten yararlanacak işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini ve genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.