English

Eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanmaları

Sirküler No: 1798

6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin genel sağlık sigorta hükümlerinden yararlanmaları ile ilgili yapılan ilave ve değişiklikler aşağıdadır.

1-) 6663 Sayılı Kanunun 26.ıncı maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 60.ıncı maddesine        (Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar) aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.”

Yukarıdaki hüküm gereğince; ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi okullardan  mezun olanlardan 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlardan ise 25 yaşını geçmeyenler  genel sağlık sigortası olmamak şartıyla  mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren  2 yıl süre ile gelir tespiti yaptırmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.  

2-) 6663 Sayılı Kanunun 27.inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi            (Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları) dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır.”

Yukarıdaki hüküm gereğince;  lise ve dengi öğrenimden mezun olanlardan          20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlardan ise 25 yaşını geçmeyenler genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla  mezun oldukları tarihi  izleyen günden itibaren iki yıl süreyle prim borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Yukarıdaki hükümler 10.02.2016 tarihi itibariyle yürürlüğü girmiş bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.