English

Türkiye iş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programını tamamlayanların çalıştırılması durumunda sgk teşviki

Sirküler No: 1803

23.04.2015 tarihli, 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 15 inci madde eklenmişti. 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen sigorta primi desteği 23.04.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Kurum anılan maddede öngörülen prim desteğine ilişkin uygulamanın usul ve esaslarını belirleyen 2016/1 no.lu Genelgesini 05.01.2016 tarihinde yayımlamıştır.

Genelgeye göre;

A-) 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN,

a-) Sigortalı yönünden; 

 1. 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programım tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
 1. 23.04.2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
 1. 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
 1. Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

b-) İşyeri yönünden;

 1. Özel sektör işverenine ait olması,
 1. Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 1. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 1. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

5.Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması.

 1. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

B-) SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ. 

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının çalıştığı işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre ve işbaşı eğitim programının başladığı tarihe göre değişmektedir.

Bu kapsamda;

a-) Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

 1. 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle,
 1. 01.07.2015 ila 31.12.2016 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle.

b-) Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;

 1. 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 36 ay süreyle,
 1. 01.07.2015 ila 31.12.2016 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle,

söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

C-) SİGORTA PRİMLERİNİN HAZİNE VE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU TARAFINDAN KARŞILANACAK KISMININ HESAPLANMASI. 

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş (5) puanlık prim indirimi, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır.

D-) ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER.

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

E-) DESTEKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE/SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER. 

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında işçi istihdam eden işverenlerin Genelgeyi gözden geçirmelerini ve teşvikten yararlanmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.