English

Genç girişimcilerde kazanç istisnası

Sirküler No: 1811

6663 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20’ nci maddesinde yapılan değişiklikle;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000,- Türk Lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

  1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
  3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
  4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
  5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

BASİT USULDE TESPİT EDİLEN TİCARİ KAZANÇLARIN 8.000,- TÜRK LİRASINA KADAR OLAN KISMI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK; 

Gelir Vergisi Kanununun 89’ uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen 15’ inci madde ile;

Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000,- Türk Lirasına kadar olan kısmı yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilen matrahtan indirim konusu yapılabilecek.

Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20’nci maddesindeki Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası’ ndan yararlananlar bu 8.000,- TL’lık indirimden yararlanamayacaklardır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemk için tıklayınız.