English

Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No: 1817

19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu karara göre yeni kriterler;

– Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası,

– Yıllık net satış hasılatı seksenmilyon ve üstü Türk Lirası,

– Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü

olarak belirlenmiştir. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte yukarıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Aynı Karara ekli II sayılı listenin (a) ve (b) bentlerinde yapılan değişikliklerle son halleri aşağıdaki şekildedir:

– Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan ve dolaylı olarak ait olan şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 125 ve üstü.

– Yurt çapında günlük olarak gazete yayınlayan şirketler için;

 1. Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 175 ve üstü.

– Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü.

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika ve yetki belgesi sahibi şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü.

– Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile Bankalar Kanunu ve Bankacılk Kanunu  kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü.

– Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50 si belediyelere ait olan şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 125 ve üstü.

Karar, 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Şirketlerin 2014 ve 2015 yılı bilgilerini inceleyerek yukarıdaki şartlardan en az ikisini üst üste iki yıl geçip geçmediklerini kontrol etmeleri gerekir. Geçmeleri halinde 01.01.2016 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır. Bu durumda, 2016 yılında yapılacak 2015 yılı genel kurulunda bağımsız denetim şirketinin seçilmesi gerekir.

Ayrıca, denetime tabi şirketlerin “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca internet sitesi açması ve internet sitesinde yayınlanacak asgari içeriği “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünde yayınlaması zorunludur. Aksi halde, 1806 numaralı sirkülerimizde açıkladığımız üzere cezai yaptırımı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Anonim Şirketler ile Tarım ve Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmelik’in taslak metni yayımlanırken, henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmediği sürece, bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin genel kurullarında denetçi seçimine ilişkin gündem maddesinin yer almasına gerek olmadığını ayrıca hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.