English

Nakit Sermaye Artışlarında İndirim Uygulaması

Sirküler No: 1825

6637 Sayılı Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin  birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde yer alan nakit sermaye artışlarında indirim uygulamasına ilişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri Nolu Tebliğ 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen düzenleme uyarınca, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

2015 yılına ilişkin verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinde konu ile ilgili bildirim ve hesaplamalar yapılması gerekeceğinden konu hakkında bazı hususları hatırlatmak isteriz.

İndirimden Yararlanacaklar

İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri dışında kalan ve şartları sağlayan tüm sermaye şirketlerinin yararlanabilmeleri mümkündür.

 İndirimde Kullanılacak Oran

İndirim hesaplamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının kullanılması gerekir. TCMB tarafından 2015 yılı için en son açıklanan oran %14,65’tir. Bu konuda Maliye Bakanlığı’nca başkaca bir duyuru yapılmadığı taktirde bu oranın kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

 İndirimin Hesaplanmasında Nakit Artışın Dikkate Alınacağı Tarih

İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlıdır.

Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,

Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi,

Dikkate alınarak hesaplamanın yapılması gerekir.

Kazanç Yetersizliği Halinde İndirimin Nasıl Uygulanacağı

İndirimden devam eden yıllarda da faydalanılabilecektir. Kazancın yetersiz olması halinde yararlanılamayan indirim tutarından sonraki yıllarda herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın indirim konusu yapılması mümkündür.

İndirim Oranı

Nakit sermaye artış tutarının TCMB tarafından yayınlanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı” ile hesaplanması sonucu bulunan tutarın % 50’sidir. Ancak indirim oranının tespitinde 26.06.2015 tarihli 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının göz önünde bulundurulması gerekir. Zira şirketin halka açıklık oranı veya nakit artırılan sermayenin teşvik kapsamındaki yatırımlarda kullanılması halinde oran değişmektedir.

İndirimin Uygulanmayacağı Durumlar

Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı bu durumun olduğu dönemlerde %0 olarak uygulanacaktır.

Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı bu durumun devam ettiği süre boyunca %0 olarak uygulanacaktır.

Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan, kredi olarak kullandırılan veya borç alınmak suretiyle karşılanan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. Nakit sermaye artışlarından borç olarak kullandırılanlarda kısmen veya tamamen tahsilatın yapıldığı dönemlerde tahsilatla sınırlı olarak indirim uygulamasından yararlanması mümkündür.

Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulama

İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan faiz oranı dikkate alınacağından sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkündür.

Ancak, kazancın yetersiz olması nedeniyle önceki hesap dönemlerinde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki yılın ilk geçici vergilendirme döneminin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Nakit Sermaye Artışına İlişkin Tevsik Zorunluluğu

İndirimden faydalanmak isteyen şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında bir dilekçe ekinde veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.