English

Royalti veya lisans ücreti tutarına ait sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV nereye beyan edilecektir

Sirküler No: 1831

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ nin I/C-2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler başlıklı bölümünde;

“3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. 

Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.” 

Açıklamasına yer verilmiştir. Türkiye’ de faaliyet gösteren şirketlerde, yurt dışında mukim dar mükellef kurumlara yaptıkları royalti veya lisans ücreti ödemeleri üzerinden yukarıdaki Tebliğ açıklamaları gereği ödeme tutarı üzerinden sorumlu sıfatıyla hesapladıkları KDV’ yi 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan ederek ödemektedirler.

28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2) ile yurt dışında mukim dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere ödenecek royalti veya lisans bedellerinin ithal olunan eşyanın gümrük kıymetine ilave edilmek veya net veya brüt satış hasılatı üzerinden ödenecekse tutarın gümrük idaresine beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Beyan edilmediği takdirde usulsüzlük cezasına ilişkin Tebliğin 11/6 maddesi aşağıya çıkartılmıştır. 

“İthal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın gümrük idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücreti ödemesine ilişkin KDV’nin 1 veya 2 nolu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, gümrük idaresine beyan edilmeyen ve sadece KDV’ye tabi her bir beyan için Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.” 

Karar işlemi gerçekleştiren firma yetkililerine ait olmak üzere, royalti ve lisans ücretinin ithalat sırasında gümrük idaresine beyanı için yapılacak hesaplamanın çok zor ve karışık olması sebebiyle, kesilecek usulsüzlük cezasının göze alınarak pratik yoldan 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyanını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.