English

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1876

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayılmandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıdadır.

Yönetmeliğin Madde 2-‘si ile Aynı Yönetmeliğin 11 inci (İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar.) maddesine (7) fıkra eklenmiştir.                Fıkra gereğince;

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı içerisinde, aylık hizmet süreleri birleştirilebilecek veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilecektir.

Yönetmeliğin Madde 3-‘ü ile Aynı Yönetmeliğin 14 üncü (Görevlendirme belgesi ve sözleşme)  maddesinin (4)  fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fıkra gereğince:

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi olan işverenin; işyerindeki işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, İSG-KATİP’teki örneğine uygun taahhütname işveren tarafından en geç beş gün içinde düzenlenerek onaylanmalıdır.

Aynı maddeye eklenen (6) fıkra gereğince;

Bu Yönetmeliğin 5 inci (İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri) maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında eğitim alan kişilerin ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilmesi için İSG-KATİP’teki örneğine uygun taahhütnamenin ilgili kişilerce en geç beş gün içinde onaylanması gereklidir. Bu görevin üstlenilmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacaktır. Buna göre işyeri işvereni veya işyerinde tam süreli hizmet akdi ile çalışan işveren vekili, tüzel kişiliğe sahip işletmelere ait işyerlerinde temsile yetkili işin ve işyerinin yönetiminde görev alan ve tam süreli hizmet akdi ile çalışan işveren vekili, kamu kurum ve kuruluşlarında ise işyerinin yönetiminde görev alan ve işyerinde düzenli bulunan yönetici veya yardımcısı olunması şart olacaktır.

Yönetmeliğin Madde 4-‘ü ile Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere (4) dördüncü fıkra eklenmiştir. Fıkra gereğince;

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya diğer sağlık personeli görevlendirilmeleri ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesinde İSG-KATİP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar;

İşverenler veya işveren vekilleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde yönetmelik ekindeki Ek-4’te yer alan örneğine uygun belgeler düzenlenerek 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kişilerce imzalanıp gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilmelidir. 

Kapsamda olan işveren ve vekillerinin yukarıdaki hususlara uymalarını hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.