English

GSS prim borcu olanlar 31.12.2016 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilecekler

Sirküler No: 1885

Genel sağlık sigortası prim borcu bulananlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için Bakanlar Kurulunun 2002/3654 sayılı Kararnamesi eki Kararın Geçici Madde 54.üncü maddesi aşağıdadır.

’’GEÇİCİ MADDE 54- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67 ncı madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk Vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmada, 31.12.2015 tarihine kadar, 8/1/2002 tarihli  ve 4736 sayılı Kanunun              1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. 

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.’’

Maddedeki açıklamalar kapsamında 4-b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında prim borcu veya GSS prim borcu olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden muayene, tedavi ve ameliyat dâhil olmak üzere 2015/8300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.06.2016 tarihine kadar sağlık yardımı hakkı getirilmişti.  Ancak bu süre 2016/8983 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

5510/4-b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında prim borcu olanlar veya GSS prim borcu olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 31.12.20016 tarihine kadar yukarıdaki kuruluşlardaki sağlık imkanlarından yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.