English

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Yayımlandı

Sirküler No: 1892

5 Ağustos 2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)’ de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Seri No:10)’ de yapılan düzenleme ile;

1-)  Sermaye avanslarının hangi hallerde indirim hesaplarında dikkate alınabileceği,

2-) Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi gereğince İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasında;

– Uygulamadan yararlanamayacak olanlar, uygulamanın ne şekilde yapılacağı, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması,

– Diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın kapsamı ve indirimli vergi oranı uygulamasında öncelik sırası,

– Kurumlar vergisi matrahının birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamında elde edilen kazançtan düşük olması,

– Tevsi yatırımlardan doğan kazançlarda indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması,

– Kanunda belirtilen şartlara uyulmaması halinde yapılacak işlemler,

– Teşvik belgeli yatırımların faaliyete geçmeden, kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devredilmesi

Konularında açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki linginden ulaşılabilir.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno10KV.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.