English

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

Sirküler No: 1893

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6728 sayılı Kanun 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

YATIRIMLARLA İLGİLİ HUSUSLARI KANUNDAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ. Sirkümüzde önemli ve özellik arz ettiğini düşündüğümüz hususlara yer verilmiştir.

1-) Kanunun Resmi Gazete’ de yayımlandığı 09.08.2016 tarihi itibariyle hüküm ifade eden Damga Vergisi ile ilgili önemli maddeleri şöyledir.

– Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan sadece bir nüsha üzerinden damga vergisi alınacaktır.

– Bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhütü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınacaktır.

– Pey akçesi, cayma tazminat, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmayacaktır.

– Azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda artan tutar üzerinden damga vergisi alınmayacaktır.

– Damga Vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Tablonun “I. Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasına sözleşmelere ilişkin ilaveler yapılmıştır. Bu kapsamda,  beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler Damga Vergisi kapsamı dışına çıkartılmıştır.

– Damga Vergisinden istisna edilen işlemlerle ilgili Kanununa ekli (2) Sayılı Tabloda yapılan düzenleme ile;

* Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının pay devirlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar,

* Dernek ve Vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelelerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar,

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar,

* Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kâğıtlar ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kâğıtlar.

* Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kâğıtlar,

* Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar,

* Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kâğıtlar,

* Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurum ile yatırımcı arasında düzenlenen sözleşmeler,

* İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar.”

Damga vergisinden istisna edilmiştir.

– Damga Vergisi Kanununun Ek 2’ nci maddesine ilişkin yayımlanan “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğlerde yapılan açıklamalara yönelik düzenlemeler genişletilerek Damga Vergisi Kanununun ek-2’ nci maddesinde hüküm altına alınmıştır.

2-) Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile;

* İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilecektir.

* Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi “Muhtasar ve prim Hizmet Beyannamesi” adı altında birleştirilmiştir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken belirlenecektir.

3-) Gelir ve Kurumlar vergisinde yer alan Ar-Ge indirimlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılarak tamamı 5746 sayılı Kanun kapsamında birleştirilmiştir.

4-) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanabileceklerdir.

5-) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, Yatırım Teşvik Belgesi süresince geçici muafiyetten faydalanabileceklerdir.

6-) Katma Değer Vergisi Kanunda yapılan değişiklikle;

İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine devredilen varlık ve hakların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

* İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Dolayısıyla, bu düzenlemeler sonucu yüklenilen KDV’ lerle ilgili bir düzeltme yapılmayacaktır.

* 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir.

7-) Vergi Usul Kanununun mülga 370’ nci maddesinde yapılan düzenleme ile; Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilecektir. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmayacak veya takdir komisyonuna sevk edilmeyecektir. 

8-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 5’ inci maddesinde, Sınai mülkiyet hakları başlıklı 5/B maddesinde, Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlıklı 13’ üncü maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

9-) Kanunla, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda, 492 sayılı Harçlar Kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarında da önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.