English

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin (vergi barışı) kanunu ile ilgili bilgiler

Sirküler No: 1903

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 19.08.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kanun kapsamında yapılan düzenleme ile nerdeyse Devlet alacaklarının tamamının kanun kapsamına girdiğini söylemek mümkün. Kanunla ilgil ana başlıklar halinde özet bilgiler şöyledir.

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR;

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na, belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle (bu tarih dahil); vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden tamamen vazgeçilecek.

Taksitle ödeme yapılması halinde;

Taksit Sayısı     Ödeme Süresi     Uygulanacak Katsayı

6   taksit                 12 ay                     1,045

9   taksit                 18 ay                     1,083

12 taksit                 24 ay                     1,105

18 taksit                 36 ay                     1,15

KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR;

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi henüz geçmemiş ya da vergi, idare mahkemesi veya Danıştay’ da halen görülmekte olan davalarda Kanun kapsamına giriyor. Davanın bulunduğu safhaya göre ödenecek vergi tutarı için belirlenen oran değişiyor.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI;

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri daha önce beyan ettikleri 2011 yılı matrahını %35, 2012 yılı matrahını %30, 2013 yılı matrahını %25, 2014 yılı matrahını %20 ve 2015 yılı matrahının da %15 oranında artırmaları halinde her hangi bir vergi incelemesi yapılmayacaktır. Matrah artırımı 5 yılın tamamı için yapılabileceği gibi belli yıllar içinde yapılabilecektir.

Kurumlar vergisi mükelleflerince zarar beyan edilmiş olması halinde ise vergilendirmeye esas olacak matrahlar; 2011 yılı için 28.000,- TL, 2012 yılı için 29.650,- TL, 2013 yılı için 31.490,- TL, 2014 yılı için 33.470,- TL ve 2015 yılı içinde 37.940,- TL’ dan az olmayacaktır.

Beyannamesini kanuni süresinde vermiş ve vergilerini süresinde ödemiş olanlar artırılan matrahlar üzerinden %15, diğerleri %20 oranında vergi ödeyecektir.

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ;

* Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecekler.

Bu şekilde beyan edilen genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilebilecektir.

* Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtiaların, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilecekler.

Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR;

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2015 tarihi itibariyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.

Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan verginin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekiyor.

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI;

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Defter tutan mükellefler, bu hüküm kapsamında Türkiye’ ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekler, aynı varlıklarını vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.12.2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ ye getirilme şartı aranmaksızın bu hükümden yararlanılır.

KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI;

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyla ödenmemiş sigorta primlerinin tamamı ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vaz geçilecek.

30/06/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca tahakkuk ettirilerek işveren tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları içinde Kanundan faydalanmak mümkün olacaktır.

Ana başlıklarda yer alan konularla ilgili detaylı bilgiler ilerleyen günlerde sirkülerimizle sizlere ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.