English

6745 sayılı Kanunla SGK ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1916

6745 sayılı “YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup,  Kanunla SGK ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1-) Kanunun MADDE 62’si ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen        ”j” benti ile BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN PRİMLERİNDE %5 İNDİRİM.

İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanları) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılacaklardır.  (Yürürlük tarihi 01.10.2016)

2-) Kanunun MADDE 60’ı ile 5510 sayılı Kanunun 3.üncü maddesi eklenen fıkra ile          BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLERİN AYDA 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞMALARI HALİNDE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDENMEYECEKTİR.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat üzerinden ücret alanlar, ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlardan, aynı zamanda; eş, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenimde ise 20 yaşını,  yükseköğrenimde ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar ile yaşına bakılmaksızın malul çocuklar ve geçimi genel sağlık sigortalısı tarafından sağlanan ana ve baba şeklinde bakmakla yükümlü olunan kişi olmaları (başkası üzerinden sağlık güvencelerinin olması) halinde,   bu kişiler kısmi süreli çalışsalar dahi ay içindeki eksik günlere ilişkin GSS primini 30 güne tamamlama zorunlulukları olmayacaktır. (Yürürlük tarihi 01.10.2016)

3-) Kanunun MADDE 63’ü ile 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesindeki değişiklik ile BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYAN KİŞİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINI 30 GÜNE TAMAMLAMALARI.

3.üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunluluğu devam etmektedir.

4-) Kanunun MADDE 71’i ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan 50’den az
çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu  01.07.2017 tarihi olarak ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.