English

Çalışanlara ait ücret bordrosunun gerçeğe uygun düzenlenmemesinin sonuçları

Sirküler No:1923

Vergi Usul Kanununun “Ücret Bordrosu” başlıklı 238’ inci maddesinde; İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecbur oldukları belirtilerek  bordroda hangi bilgilere yer verileceği  tek tek sayılmıştır. Bu bilgilerden bir tanesi de  Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti)’ dir.

Diğer taraftan aynı Kanunun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359’ uncu maddesinde de;

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,

on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

Ücret bordrolarında çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini düşük gösteren işverenlerin yukarıdaki Kanun hükmüne göre muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri iddiası ile on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilme riskleri vardır.

Bu nedenle, işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini ücret bordrolarına gerçek ve doğru olarak yansıtmaları son derece önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.