English

Gümrük İdarelerine İbraz Edilecek Faturalara İlişkin Yeni Düzenlemeler

Sirküler No: 1947

Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2016/12 sayılı genelge ile; İthalatta gümrük idarelerine ibraz edilecek faturaların şekil ve niteliklerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genelge ile;

“İthalatta (serbest dolaşıma giriş, geçici ithalat, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde) gümrük idaresine ibraz edilecek yurtdışında düzenlenmiş faturalarda, Yönetmeliğin 115 inci maddesinde yer alan bilgilerin bulunması yeterli olup imza, kaşe gibi ulusal mevzuatımızın gerektirdiği unsurlar aranmamaktadır; bu nedenle söz konusu faturalarda, asıl/örnek ayrımı bulunmamakta olup, üretildiği araçtan (yazıcı, belgegeçer vb.) bağımsız olarak üzerinde gerekli unsurları bulunduran okunaklı faturaların kabul edilmesi gerekmektedir.

İthalatta gümrük idaresine ibraz edilecek faturaların yurtiçinde düzenlenmiş olması halinde (ör. antrepoda devredilen eşyaya ilişkin fatura, Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce yolda satılan eşyaya ilişkin fatura) ise şekli ve nizamı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre imza da dahil olmak üzere içermesi gereken unsurları taşıyan faturaların kabul edilmesi, bu faturanın herhangi bir şekilde üretilmiş bir örneğinin gümrük idaresine sunulması halinde ise faturanın örnek olduğunun beyannamenin 44 no.lu hanesinde belirtilmesi ve fatura aslının ise Gümrük Kanununun 11 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde yükümlüsünce muhafaza edilmesi ve yalnızca gümrük idaresince talep edilmesi halinde aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

E-faturalara ilişkin bir elektronik paylaşım sistemi kuruluncaya kadar, Maliye Bakanlığı e-fatura sistemi çerçevesinde düzenlenmiş faturaların, www.efatura.gov.tr adresinden kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilerek imzalı ve kaşeli e-fatura çıktısı kabul edilecektir.

Yukarıda yer verilen hükümler beyannameye ekli her türlü fatura (eşyaya ve/veya diğer giderlere ait) için uygulanacaktır.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.